Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih na UJP na dan 31.10.2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z dopisom z dne 27.09.2018 ponovno poziva posredne proračunske uporabnike - javne zavode katerih ustanovitelj je država (zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje šole, dijaški domovi, višje strokovne šole, drugi javni zavodi, inštituti), da posredujejo podatke iz analitičnih evidenc osnovnih sredstev po stanju na dan 31.10.2018, najkasneje do 15.11.2018. Z verzijo programa 2018.014.001, ki bo na voljo 05.11.2018, smo dopolnili program tako, da lahko tisti uporabniki, ki ste prejeli predmetni dopis, poročate podatke tudi med letom, zato je pred pripravo poročila potrebno namestiti omenjeno verzijo iCentra.

Na linku so navodila za pripravo medletnega poročila: izvoz podatkov o osnovnih sredstvih na UJP

Poleg tega opozarjamo, da je Ministrstvo za finance v pozivu za oddajo podatkov navedlo, da je pri kontroli oddanih podatkov po stanju na dan 31.12.2017, ugotovilo vrsto nepravilnosti. Ministrstvo poziva, da se nepravilnosti pred oddajo stanja na dan 31.10.2018, odpravi. V nadaljevanju seznam nepravilnosti, ki jih je zaznalo Ministrstvo za finance, z napotki odprave le-teh v iCentru:

  1. napačno evidentirane nabavne vrednosti:
  1. Investicije v teku – kto. 023 nepremičnine in 047 premičnine:
  • zaključene investicije na kontu 023/047 in investicije v teku, ki se niso realizirale: zaključevanje investicij v teku
  • evidentiranje več investicij na eno inventarno številko
  1. posamično evidentiranje v analitiki osnovnih sredstev: posamično evidentiranje osnovnih sredstev
  2. obvezno upoštevanje predpisanih stopenj odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev: sprememba amortizacijske skupine na sredstvu; sprememba stopnje amortizacije na sredstvu
  3. uskladitev evidence osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijskimi sredstvi
  4. PPU-ji imajo pripoznana sredstva v lasti in so tudi kot lastniki sredstev vpisani v zemljiški knjigi. PPU-ji imajo lahko pripoznana sredstva v upravljanju, zato morajo skupaj z NPU-ji urediti lastništvo v zemljiški knjigi, in sicer do konca leta 2020.

 

Šempeter pri Gorici, 29.10.2018

Natisni