Vrstice

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa. Zapis v vrstico prikličemo preko polja »operacija«. Izbor tega polja prikliče preglednico vseh tehnoloških operacij delovnih nalogov izbranega kooperanta. Operacije, ki jih kličemo v razdelilnik stroškov morajo imeti količino kooperacije na delovnem nalogu 1!

V preglednici lahko označimo eno ali več operacij (»Izberi vse«, ali označevanje vrstic s kliki miške in sočasnim pritiskom tipke »CTRL«).

V preglednico lahko prikličemo tudi operacije zaključenih delovnih nalogov (ü prikaz zaključenih DN) ter tudi operacije, ki ne pripadajo kooperantu iz razdelilnika stroška (ü prikaz vseh kooperantov).

Označene operacije se prenesejo v razdelilnik stroškov. Podatki na vrsticah stroška so:

  • Zap.Št. – zaporedna številka vrstice
  • Delovni nalog – knjiga, številke, leto delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
  • Operacija – izbrana operacija delovnega naloga.
  • ID Op. – identifikacijska številka operacije (iz operacije delovnega naloga).
  • Naziv operacije – naziv operacije iz delovnega naloga.
  • EM kooperacije – enota mere operacije.
  • Gotovost – vnos odstotka gotovosti delovnega naloga na katerega se nanaša strošek (predlagana gotovost je 100%)
  • Vrednost – Vrednost operacije (se izračuna preko funkcije »izračun vrednosti« ali vnese ročno).

 

 

Razdelitev stroška (vnesenega v polje vrednost v glavi stroška) lahko naredimo avtomatsko preko funkcije (gumba) »Izračun vrednosti«.

Funkcija je namenjena izračunu vrednosti operacij navedenih v vrsticah računa po ključu »materialnih stroškov«. Izračun se izvede tako, da se vrednost računa (iz glave stroška kooperacije) za vsako vrstico pomnoži z izračunanim deležem. Tako je ksupna vrednost vrstic eneka vrednosti računa iz glave dokumenta.

 

Izračun deleža za posamezno vrstico se izračuna po naslednjih korakih:

a) Najprej se sproži kalkulacija delovnih nalogov za vse operacije, ki so navedene v vrsticah stroška kooperacije (kalkulacija se ne izvede, če je delovni nalog na katerega se nanaša operacija že zaključen).

b) Nato se za vsao vrstico pogleda v kalkulacijo kakšna je skupna vrednost materialnih stroškov in se to korigira z dokončanostjo (vsota materialnih stroškov delovnega naloga se zmanjša za faktor nedokončanosti; npr., če je dokončanost 90% se vrednost materialnih stroškov delovnega naloga zmanjša za 10%).

c) Izračuna se skupna vrednost materialnih stroškov za vse delovne naloge zajete v vrsticah stroška kooperacije.

d) Za posamezno vrstico se izračuna delež tako, da se podeli vrednost točke b z vrednostjo točke c (skupni strošek kooperacije se dodeli psoamezni vrstici kooperacije glede na materialne stroške delovnega naloga s korekcijo stopnje nedokončanosti).

 

 

Seveda se lahko podatek o vrednosti vrstice vnese tudi ročno. Program kontrolira, da je vsota vrednosti vrstic stroška kooperacije enak prijavljeni vrednosti v glavi stroška.

Natisni