Izračun tečajnih razlik

Program je namenjen prevrednotenju kratkoročnih terjatev in obveznosti do pravnih ali fizičnih oseb v tujini, na srednji tečaj Banke Slovenije na zadnji dan v letu. Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31.12 tekočega leta na vseh šifrah tečajnih list, ki smo jih uporabljali pri knjiženju deviznih računov. Dokler prevrednotovanja ne izvedemo ne smemo zapirati računov, za katere smo prejeli plačila po 1.1. v novem letu. Pred obdelavo obvezno arhiviramo podatke.

 

Program se nahaja v meniju Letne obdelave / Izračun tečajnih razlik. Preden pričnemo z obdelavo obvezno arhiviramo podatke.

 

Okno je sestavljeno iz 4–ih delov

Izbor za izračun:

·      Leto – program jemlje leto iz nastavitev.

·      Obdobje do – določimo obdobje do vključno katerega bo program računali tečajne razlike. Običajno je to obdobje 12, ker terjatev ali obveznost  preračunamo na zadnji dan v letu (31.12.)

·      Konto – izberemo konto za katerega želimo izračunati tečajne razlike. Običajno sta to konta  1210 ali 2210 (terjatve ali obveznosti do tujih pravnih ali fizičnih oseb).

·      Vsi devizni konti – če označimo to polje s kljukico,  polje Konto pustimo prazno. Program avtomatsko preveri vse devizne konte, ter izračuna tečajne razlike.

·      Šifra stranke – vpišemo šifro stranke za katero želimo avtomatski izračun tečajnih razlik. Če je polje prazno bo obdelava zajela vse stranke.

·      Na dan – določimo datum izračuna tečajnih razlik. Program jemlje tečaj iz tečajne liste na podlagi izbranega datuma. Če v tečajni listi ni tečaja za izbrani datum, program jemlje prvi predhodni tečaj.

Nastavitve knjiženja protivknjižb:

·      Obdobje – določimo obdobje v katero naj se nam pripravljene vknjižbe poknjižijo.

·      Šifra Temeljnice – določimo temeljnico na katero naj se nam pripravljene vknjižbe poknjižijo.

·      Dogodek –izberemo dogodek, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe T-tečajna razlika.

·      Datum vknjižbe – določimo datum, na katerega se nam bodo pripravljene vknjižbe poknjižile.

Protivknjižba pozitivnih tečajnih razlik:

·      Konto - določimo konto kamor naj se poknjižijo pozitivne  tečajne razlike.

·      Šifra SM, SN, Referent, Nalog - polja so aktivna, če je konto za knjiženje tečajnih razlik odprt tako, da zahteva vnos SM, SN, referenta ali nalog.

·      Opis vknjižbe - vnesemo poljuben tekst, ki se nam bo vpisal pod opis vknjižbe.

Protivknjižba negativnih tečajnih razlik:

·      Konto - določimo konto kamor naj se poknjižijo pozitivne  tečajne razlike.

·      Šifra SM, SN, Referent, Nalog - polja so aktivna, če je konto za knjiženje tečajnih razlik odprt tako, da zahteva vnos SM, SN, referenta ali nalog.

·      Opis vknjižbe - vnesemo poljuben tekst, ki se nam bo vpisal pod opis vknjižbe.

Ko so vsi parametri določeni lahko izračunamo tečajne razlike za izbrani konto. S pritiskom na gumb  nam program prikaže izračunane tečajne razlike, ki se nikamor ne poknjižijo. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo.

Če se s predlaganim izračunom strinjamo moramo pritisniti na gumb  in program nam javi:

Če smo podatke arhivirali, lahko pričnemo z obdelavo, tako da pritisnemo na gumb Da. Program pripravi vknjižbe in jih prikaže na ekranu. Če želimo lahko le-te tudi natisnemo.

Program poknjiži tečajne razlike na naslednji način:

a)  Na dan prejetega ali izdanega računa, na  kontu tujega kupca ali dobavitelja, prišteje (ali odšteje) tečajno razliko. To naredi na isti vrstici, kot je bila knjižena obveznost (ali terjatev). V naslednji vrstici ta znesek odšteje (ali prišteje), tako da ostane obveznost ali terjatev, na dan knjiženja računa, nespremenjena.

b)  Pripravi vknjižbe tečajnih razlik v posredno knjiženje, ki jih OBVEZNO poknjižimo naprej v glavno knjigo, ker obdelava ni ponovljiva. V primeru napake je potrebno podatke obnoviti iz arhive ali ročno doknjižiti.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni