Verzija 2018.12.001 z dne 21.09.2018

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposleni
  • Omogočena izbira šifre seštevka na zavihku mesečni seštevki.
  • Med vnosom osnove za boleznine program ne bo dovolil nadaljevati z vnosom v primeru, če je leto osnove že vpisano.
 • V preglednici Dopusti po zaposlenih so dodana polja: datum zadnje zaposlitve, datum prekinitve, št. dni dopusta tekočega leta in zadnji mesec koriščenja dopusta.

Obračun plač

 • Omogočena izbira posameznih zaposlenih v primeru tiskanja obračunskega lista iz nastavitev obračuna.
 • Urejen prenos števila dni dopusta iz posrednega v neposredni vnos v primeru večjega števila obdobij v posrednem vnosu.
 • V preglednici posrednega vnosa sta dodana polja Obdobje dni in Za obdobje.
 • V preglednici neposrednega vnosa je dodano polje Obdobje dni.
 • Odpravljena napaka v obračunu v primeru napačno vpisanih prispevkov za beneficirano dobo.
 • Odpravljena napaka v obračunu v primeru kombinacije dveh refundacij in oprostitve prispevka za zaposlovanje.
 • Urejen preračun neto v bruto osnov zaposlenih v primeru drugih osebnih prejemkov.
 • Urejena povezava REK obrazcev na novo spletno stran eDavkov
 • Nastavitve programa
  • Omogočena nastavitev, ki določa izračun razlike do minimalne plače na podlagi normiranih ur.
 • Evidenca prisotnosti
  • V OLAP analizo priprave obračune je dodana izbira obdobja ter je dostop omogočen izven koraka 3. Podatka leto in mesec obračuna sta dodana v analizo.

Drugi osebni prejemki

 • Urejen uvoz naziva prejemnika in datuma plačila v primeru uvoza pogodb s čarovnikom.
 • Shranjevanje obračunskih listov in rekapitulacije v eRegistrator
 • Urejena povezava REK obrazcev na novo spletno stran eDavkov

Potni nalogi

 • Urejena povezava REK obrazcev na novo spletno stran eDavkov

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo tiskanja nalepk smo dodali novo opcijo izračunavanja števila nalepk »Razpisana količina DN + dodatek za pakete«. Enako smo to omogočili na nastavitvah programa »Hitro tiskanje«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova funkcija »Menjava sestavine« ki omogoča hkratno menjavo stare z novo sestavino za več izbranih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem tiskanja združenega delovnega naloga: pogoj združevanja je sedaj enaka povezana šifra artikla, kooperant, datum pričetka izdelave in rok izdelave. Na izpisu delovnega naloga ni več tehnologije. Prikaže se zbirna sestava (seštete vse sestavine zajetih delovnih nalogov).
 • Knjiženje – kooperacija, izdajanje v kooperacijo; pri tiskanju izdaje je sedaj možen izbor združenega tiska, ki operacije z isto ID operacijo za istega kooperanta (delovnega naloga) in izhajajo iz delovnih nalogov z isto povezano šifro artikla izpiše enkrat samkrat s skupno (sešteto) količino izdaje.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri dodajanju sestavin na obstoječa naročila dobaviteljem se v opombo dopiše seznam delovnih nalogov iz katerih izhajajo dodane sestavine.
 • Povezane vsebine:
  • Na napovedi zaloge dostopne preko funkcijske tipke F7 – podatki o artiklu smo dodali možnost prikaza združenega odhoda iz zaloge v primeru, da se artikel pojavlja kot sestavina na delovnih nalogih razpisa proizvodnje na katerih so izdelki z isto povezano šifro artikla in imajo delovni nalogi enako letnico, enako knjigo, enka rok izdelave in enakega kooperanta.
  • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP določi začetni čas delovnega naloga = roku izdelave v kolikor artikel-izdelek nima pretočnega časa oz. je ta enak 0.
  • Avtomatiziran prenos prevzemov od dobaviteljev v kontrolne naloge vhodne kontrol (program QM) tudi v primeru več vrstic prevzema in trajnega preskoka za narejen kontrolne naloge izdela tudi odpremne naloge za prenos iz karantenskega skladišča na skladišče dobrih enot.
  • Funkcija »Razstavljanje« na predprejemih materialnega poslovanja vzpostavi povezavo (SGUID)med vrstico izdaje, vrsticami predprejema in prejema. Urejeno tudi delovanja izključitve prikaza povezanih izdaj.
  • iCenter API – dodane so metode: GetWorkOrder.

 

Blagajniško poslovanje

Na UPNQR obrazcu za blagajniški izdatek za polog iztržka je dodana vsebina o podatkih plačnika.

Stranke

Pri Strankah je dodano, da se lahko z varnostnim sistemom omogoči oz. onemogoči vpis opombe  (STRANKE – editiranje Strank – zavihek Opombe)

Fakturiranje

 • Spremenjen vzorec izpisa računa za prikaz podatkov Obrnjene davčne obveznosti.
 • Spremenjen način knjiženja v DK v primeru uporabe dodatnih analitik.

 

Sociala, zdravstvo in obračun

 • Sociala
  • Prošnja in Stanovalec - zavihek zaznamki: Urejeno, da pri tiskanju zaznamkov program ne zahteva več izbire podpisnikov.
  • Arhiviranje dokumentov sociale: Urejeno, da se pri arhiviranju dokumentov ne pojavlja več napaka ''Nima šifre iCentra'', v kolikor je ta seveda vpisana na stanovalcu oziroma svojcu.
 • Zdravstvo - Poslovanje z zdravili - Zaloga zdravil: Urejeno, da forma deluje brez zatikanj, da so vnosi mogoči ter da deluje filtriranje podatkov.
 • Delo
  • Predajna knjiga: Odpravljena napaka pri izpisu poročila se ne pojavlja več.
  • Vnos storitev zdravstva: Urejeno, da vnos poteka brez zatikanja.
  • Odsotnosti: Urejeno, da se pri vnosu odsotnosti zapiše datum najave odhoda. Datum najave se zapiše v kolikor imamo v Nastavitve - Osnovni podatki - Odstotnosti obljukano možnost ''Samodejno nastavi najavo''.
 • PND - Sociala - Prošnje in Uporabnik: Urejeno, da se pri timski obravnavi iz forme Prošnje na formo Uporabnik prenesejo podatki o storitvah in zaznamkih.

Natisni