Zaključevanje leta

Z ukazom Zaključevanje leta zaključimo knjiženje podatkov za tekoče obračunsko leto.  Program nas najprej vpraša, ali želimo zares zaključiti tekoče leto.

 

 

Kaj se tedaj zgodi? Program poišče vse vknjižbe iz Knjige terjatev in obveznosti ter iz Knjige prihodkov in odhodkov, ki so označene kot neplačane.  Prepiše jih v Knjigo terjatev in obveznosti za naslednje obračunsko leto. Hkrati prepiše tudi vse ustrezne vknjižbe o plačilih in poveča letnico za ena.

Pri izpolnjenih pogojih za prehod na Evro, se preračunajo podatki leta v katerem se uvede nova denarna enota, v Knjigi terjatev in obveznosti in plačila, v novo denarno enoto.

Vse druge nastavitve ostanejo nespremenjene. Pri različici za društva upošteva vknjižbe iz Knjige prejemkov in izdatkov ter Knjige terjatev in obveznosti, pri različici za druge uporabnike pa vknjižbe iz Knjige prejetih in izdanih listin.

Začetno stanje v novi Knjigi terjatev in obveznosti sestavljajo vse vknjižbe iz preteklega leta, pri katerih se znesek vknjižbe razlikuje od neplačanega zneska. To so torej vse vknjižbe, ki niso bile plačane v celoti.

Preden zaključimo s knjiženjem podatkov za tekoče leto, nas program še enkrat opozori, da knjiženje za tekoče leto po zaključku ne bo več možno.

 

 

Po končanem postopku dobimo sporočilo, da je bilo tekoče leto uspešno zaključeno.

Zdaj seveda ne moremo več spreminjati podatkov, ki smo jih knjižili v preteklem letu, ampak lahko takoj začnemo z vnašanjem podatkov, ki se knjižijo v naslednje leto.

Če zdaj pogledamo novo Knjigo plačil, ki smo jo dobili ob zaključevanju leta, opazimo, da v njej ni več zapisov, ki so bili v preteklem letu označeni kot plačani. Podobno velja za novo Knjigo terjatev in obveznosti, medtem ko je nova Knjiga prihodkov in odhodkov prazna:

 

Natisni