Predvidena poraba materiala

Izpis je namenjen pregledu predvidene porabe sestavin v izbranih delovnih nalogih,  primerjavi te porabe s trenutno knjižno zalogo in predvidenim prihodom na zalogo ter izračunu manjka. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

 • Knjige DN od do – vnesemo razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi. Knjige DN lahko izberemo tudi iz preglednice (gumb »Izbira iz preglednice«). Na ta način lahko izberemo tudi knjige, ki jih po kriteriju »od – do« ne moremo zajeti.
 • Leto DN od do – vnesemo razpon letnic delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi. Način predlaganje leta lahko nastavimo preko funkcije »Nastavitve«.
 • Številka DN od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi. Delovne naloge lahko izberemo tudi iz preglednice (gumb »Izbira iz preglednice«). Na ta način lahko izberemo tudi delovne naloge, ki jih po ostalih kriterijih ne moremo zajeti; npr. niso v razponu od do številke, od do datuma,…).
 • Datum DN od do – vnesemo razpon datumov delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Začetek izdelave od do – vnesemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov, ki jih želimo zajeti v izpis; podatek je pomemben tudi za pridobivanje podatkov iz prodaje; upoštevajo se tista naročila kupcev in odpremni nalogi, ki imajo datum dobave znotraj tega razpona.
 • Rok izdelave DN od do – vnesemo razpon rokov izdelave delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Datum zaključka DN od do – vnesemo razpon datumov zaključka delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Naročilo – vnesemo oznako naročila za katerega želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Naročnik od do – izberemo razpon naročnikov delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov za katere želimo dobiti podatke o predvideni porabi.
 • Izdelek od do – izberemo razpon šifer izdelkov za katere kontroliramo razpoložljivost sestavin. Izdelek lahko poiščemo tudi po povezani šifri artikla.
 • Šifra skladišča – izberemo skladišča v katerih kontroliramo razpoložljivo zalogo (prazno pomeni skupna zaloga v vseh skladiščih).
 • Upoštevaj le naloge z izbranimi skladišči – v kolikor je ta opcija vklopljena, se v izračunu predvidene potrebe po materialu upoštevajo le tisti delovni nalogi, ki vsebujejo izbrano (izbrana) skladišče (Skladišča).
 • Samo za – v kolikor je ta sklop izbirnih podatkov vklopljen (kljukica) potem lahko vpišemo Knjigo DN, Leto DN od do, Številko DN od do ter datume (Datum DN, Rok izdelave in Datum pričetka izdelave od do). V tem primeru se bodo na prikazu podatkov v preglednici in zbirnem izpisu prikazali samo podatki za sestavine, ki se nahajajo v delovnih nalogih določenih v tem sklopu izbirnih podatkov. Poleg podatkov o potrebi v teh delovnih nalogih pa se bodo prikazali tudi podatki o potrebi teh sestavin v ostalih delovnih nalogih zajetih v predhodnih izbirnih pogojih. Dodatno se lahko v tem sklopu omejimo še po skupini, klasifikaciji in oddelku izdelkov delovnih nalogov.
 • Izdelane količine DN ne upoštevaj – v kolikor je ta funkcija vklopljena (kljukica) potem se v preglednici predvidene porabe in na izpish predvidene porabe potreba po sestavinah izračuna tako, da se izdelana količina delovnega naloga, ki še ni bila knjižena v MSP smatra, kot, da ta količina še ni bila izdelana (torej potreba po sestavini je: (razpisana količina –  knjižena količina) x količina sestavine v sestavnici. V kolikor funkcija ni vklopljena pa izdelana količina, ki še ni knjižena v MSP zmanjšuje potrebo; potreba po sestavini je v tem primeru: (razpisana količina –  izdelana količina – knjižena količina) x količina sestavine v sestavnici. Ta nastavitev je pomembna samo za ta izpis. Vse ostale funkcije planiranja in prikazovanja napovedi zalog delujejo neodvisno od te nastavitve in delujejo po sistemu, kot, da ta funkcija ni vklopljena!
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve.
 • Izločiti zalogo skladišč izločenih iz planiranja – v kolikor je opcija izbrana (označena s kljukico) se v zalogah ne bodo upoštevale zaloge tistih skladišč, ki so v šifrantu skladišč (v materialnem skladiščnem poslovanju) označena, kot skladišča izločena iz planiranja (npr. reklamacijska skladišča, skladišča nekurantnega blaga,…).
 • Prikaz minimalnih in maksimalnih zalog – v kolikor je opcija izbrana, potem se v preglednici predvidene porabe prikaže tudi podatek o minimalni in maksimalni zalogi artikla. V kolikor je napovedana zaloga (razlika) večja od nič in manjša od minimalne zaloge, se vrstica obarva v vijolično barvo.
 • Upoštevanje nepotrjenih naročil dobaviteljem – v kolikor je opcija izbrana, potem se v prihodu na zalogo upoštevajo tudi nepotrjena naročila dobaviteljem.
 • Prikaz prihoda izven obdobja – v kolikor je opcija vklopljena, potem se v prikazu predvidene porabe materiala napolni tudi kolona »prihod drugo« v kateri so prikazane naročene količine sestavin, ki so izven obdobja zajetega v koloni »prihod«.
 • Prikaz prodajnih artiklov brez potrebe na DN – v kolikor je opcija izbrana potem se v preglednici predvidene porabe prikažejo tudi artikli, ki nimajo potreb v delovnih nalogih, se pa nahajajo na prodaji (naročila kupcev in/ali odpremni nalogi).
 • Prikaz artiklov PP brez potrebe na DN – v kolikor je opcija izbrana potem se v preglednici predvidene porabe prikažejo tudi artikli, ki nimajo potreb v delovnih nalogih, se pa nahajajo na delovnih nalogih programa DN (kot izdelki ali kot materiali).
 • Razvrsti po – možnost izbira razvrščanja (samo za tiskanje) sestavin v izpisu (po šifri sestavine ali po državi porekla).

 

Preko gumba Nastavitve lahko nastavimo način predlaganja izbirnih podatkov izpisa:

 • Zakleni nastavitve – v kolikor je opcija izbrana, potem se nastavitve pogojev na formi izpisa zaklenejo, drugače samo predlagajo
 • Leto od – izbiramo lahko med naslednjimi načini predlaganja leta od: največje leto (iz izbranih knjig), koledarsko leto ali leto – X le; v zadnjem primeru moramo vnesti tudi število X.
 • Leto do – izbiramo lahko med naslednjimi načini predlaganja leta od: največje leto (iz izbranih knjig), koledarsko leto ali leto + X le; v zadnjem primeru moramo vnesti tudi število X.
 • Sledi možnost vklopa/izklopa posameznih filtrirnih polj izpisa. Pomeni, da lahko filtrirna polja, ki jih ne bomo uporabljali, izključimo iz prikaza v nastavitveni formi izpisa.

 

Z gumbom Tiskaj lahko izbiramo med štirimi možnimi izpisi:

 

Zbirna poraba

Zbirna poraba prikaže za sestavine izbranih delovnih nalogov kakšna je njihova potreba, kakšna je potreba teh artiklov v prodaji (naročila kupcev + odpremni nalogi), kakšna je knjižna zaloga, kakšna je količina, ki prihaja na zalogo (po delovnih nalogih - polizdelek) ali naročilih dobaviteljem - materiali) ter kakšna je predvidena razlika (višek ali manjko).Potreba je prikazana v dveh ločenih kolonah: potreba izbrano in potreba ostalo. V koloni potreba izbrano so prikazane potrebe sestavin za delovne naloge določene v izbirnih pogojih »Samo za«. V koloni potreba ostalo pa so prikazane potrebe sestavin v ostalih delovnih nalogih zajetih v izbrinih pogojih izpisa.

 

 

Zbir po dobaviteljih

Zbirna po dobaviteljih prikaže podatke o sestavinah ločene po dobaviteljih (dobavitelj je določen v šifrantu artikla – sestavine). Vsebina prikazanih podatkov je enaka vsebini zbirne porabe.

 

Predvidena poraba

Predvidena poraba prikaže podatke o sestavinah ločene po delovnih nalogih. Vsebina prikazanih podatkov je enaka vsebini zbirne porabe.

 

Zbir po naročniku

Zbirna po naročniku prikaže podatke o sestavinah skupno ter razgrajeno po naročniku oziroma delovnem nalogu. Vsebina prikazanih podatkov je enaka vsebini zbirne porabe.

 

Zbirna potreba po materialu z alternativami

Zbirna potreba po materialu z alternativami poleg podatkov o posamezni sestavini prikaže tudi podatke o alternativah, ki so na voljo za te sestavine. Na ta način se lahko uporabnik v primeru manjka osnovne sestavine lažje odloči ali bo osnovno sestavino nadomestil z alternativno.

Z gumbom Preglednica prikažemo preglednico, ki vsebuje enake podatke kot Zbirni izpis.

Barvanje vrstic v preglednici:

 • Rdeča barva – razpoložljivost sestavine (razlika) je negativna, sestavina nima alternativnih sestavin oziroma alternative niso razpoložljive.
 • Modra barva – razpoložljivost sestavine (razlika) je negativna, sestavina pa ima razpoložljive alternativne sestavine.
 • Črna barva – sestavina je razpoložljiva.

Natisni