Knjige

Vse knjige računov se nahajajo v preglednici, ki jo odpremo z gumbom Knjige na glavnem meniju.

V skladu s slovensko zakonodajo so računi ločeni na:
- Knjigo prejetih računov
- Knjigo izdanih računov, kamor se vpisujejo tudi samoobdavčitve od prejetih računov.
Med knjigama preklapljamo s filtrom Knjiga nad preglednico.

Gumb Uvoz  nad preglednico je namenjen  uvozu iz datoteke po SAOP strukturi DDV.W-1.

Gumb Izvoz  izvozi podatke iz preglednice v tekstovno datoteko za revizijo po strukturi določeni v zakonu o DDV.

Gumb Plačila pod preglednico  se uporablja pri obračunu po plačani realizaciji. Namenjen je prikazu oz. ročnemu vnosu  plačil za račun, ki je izbran v preglednici. Gumb je omogočen samo, če račun spada v obdobje, ki se obračunava po plačani realizaciji.

 

  • Vnos

Pomembno!
Priporočamo, da račune vnašate izključno iz pomožnih knjig (modulov Knjiga prejetih računov, Fakturiranje, Trgovina na drobno,  Obračun storitev) ali pričnete z vnosom vknjižb v glavno knjigo (DK).
Samo na ta način je zagotovljena povezava med:
- Izvornim dokumentom (npr. računom v PRAC).
- Temeljnico v glavni knjigi.
- Računom v evidenci DDV.

To pa je pogoj za:
- Knjiženje obračuna DDV.
- Obračun po plačani realizaciji.
- Zagotavljanje usklajenosti med glavno in davčno knjigo oz. nam pomaga pri zaznavanju neusklajenosti.

Vnosno okno v DDV naj služi le pregledovanju in popravljanju podatkov.

 

Vnosno okno je enako, ko v DDV knjižimo iz DK, sam vnos davkov pa je enak tudi v PRAC. Zato veljajo enaka navodila.

Odbitni delež: je viden samo če uporabljamo več odbitnih deležev. Predlaga se privzeti odbitni delež.

Polja Leto, Obdobje, Zaporedna številka se izpolnijo, ko je določen Datum davčnega obdobja. Ta pa se izpolni na podlagi Datuma prejema listine (prejeti računi) ali Datuma opravljanja (izdani računi).

Potrditveno polje Popravek  se uporablja za popravke izdanih računov, ki se poročajo v obrazcih RPO in PDO. Ob oznaki popravka izberemo še računu, ki ga popravljamo.

Obr. po plačani realizaciji označimo, če naj se račun obračuna po sistemu plačane realizacije. Vezano na nastavitev obdobja po plačani realizaciji.

 

  • Vnos davkov

Vnos davkov pričnemo ob izhodu iz polja Znesek računa ali z gumbom na vrhu preglednice. S tipko F2 ali klikom z miško prikažemo spustni seznam Vrstica DDV. S tipko enter ali miško izberemo željeno vrstico DDV. Predlaga se aktualna stopnja DDV, odbitni delež za šifro iz glave računa, izračuna se osnova, davek in neodbitni davek. Predlaga se tudi konto iz nastavitev knjiženja, na katerega se bo pozneje pripravila vknjižba. Predlagane podatke in polje Avans (vpliva na pripravo vknjižb) lahko naknadno popravimo.
Vnos nove vrstice začnemo s tipko puščica dol.

Ob zaključku vnosa davkov se izračuna znesek Osnova + Neodbitni DDV, ki se bo knjižil na konto, ki ga vpišemo v  polje poleg.

Ob potrditvi računa se (če smo vnos začeli iz DK in so konti izpolnjeni) pripravijo vknjižbe za  DDV in Osnova + Neodbitni DDV.

Natisni