Gumb "Serijsko knjiženje - delitev"

Funkcija je namenjena knjiženju porabe sestavine preko skupne porabljene količine z delitvijo na več izbranih povezanih delovnih nalogov. Ob tem lahko knjižimo tudi normativno porabo ostalih sestavin izbranih delovnih nalogov in prejem izdelkov na zalogo. Funkcija je dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov. Funkcijo se lahko dodatno varuje preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVIH NALOGOV, serijsko knjiženje - delitev«.

Po zagonu funkcije se odpre programsko okno z nazivom »Serijsko knjiženje z delitvijo porabe sestavine«. Okno je razdeljeno na glavo v katero vnesemo podatke o izbrani sestavini, njeni količini in želenemu načinu knjiženja ter vnosno preglednico v katero izbiramo delovne naloge na katere knjižimo porabo sestavine:

  • Skladišče – vpišemo (izberemo) skladišče na katerem se bo knjižila poraba sestavine.
  • Sestavina – vpišemo (izberemo) sestavino katere porabo želimo knjižiti.
  • Enota mere, zaloga –  po izbranem skladišču in sestavini se prikaže podatek o knjižni zalogi sestavine na skladišču.
  • Količina  – vnesemo podatek o skupni količini porabe sestavine.
  • Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja (izdaje, prejema); predlaga se tekoči datum.
  • Knjiženje prejema in porabe vseh sestavin – v kolikor ta opcija ni izbrana (ni kljukice) bomo knjižili le porabo izbrane sestavine, če pa opcijo izberemo (dodamo kljukico) potem se bo glede na vpisano izdelano količino na delovnih nalogih knjižila tudi normativna poraba ostalih sestavin delovnih nalogov ter prejemi izdelkov delovnih nalogov.
  • Po knjiženju delovne naloge – izberemo kaj se zgodi z delovnimi nalogi po knjiženju (samo v primeru, da knjižimo tudi prejeme in porabo vseh sestavin).

 

Sledi vnosna preglednica v katero dodamo vrstice z izbranimi delovnimi nalogi na katere delimo porabo sestavine. Delovne naloge vpišemo ali izberemo preko kolon knjiga, leto in številka.

 

Preko gumba »Preračun porabe« razporedimo porabo skupne količine sestavine po posameznih delovnih nalogih (napolnimo kolono »Poraba dejansko«). Količina se razpredi proporcionalno glede na razmerja normativnih porab in izdelanih količin posameznih delovnih nalogov. Podatek v koloni »Poraba dejansko« lahko spreminjamo tudi ročno, a pred knjiženjem se bo izvedla kontrola, da je vsota vseh vrstic v tej koloni enaka skupni količin porabe sestavine, ki smo jo vpisali v glavi okna.

 

Preko gumba »Knjiži« izvedemo knjiženje porabe sestavine (in ostalih sestavin ter prevzema izdelkov).

 

Po opravljenem knjiženju nam program prikaže seznam izdelanih dokumentov porabe (in prevzema) ter poda listo napak za sestavine katerih porabe (zaradi premajhne zaloge) ni uspel poknjižiti.

Natisni