Zavihek »Delo«

Zavihek je namenjen vnosu planiranih in dejanskih ur opravljenega dela po delavcih.

Zavihek je razdeljen na glavo in preglednico. V glavi vnašamo naslednje podatke:

·      Popust – vnesemo % popusta, ki ga bomo priznali na prodajno vrednost dela.

 

Preglednica deluje po principu standardnega SAOP vrstičnega vnosa. Podatki, ki se vnašajo v vrstico so:

·      Vrstica – predstavlja zaporedno številko vrstice v preglednici. Podatek se dodeli samodejno.

·      Šifra delavca – vnesemo (izberemo) šifro delavca, ki bo/je opravljal dela na delovnem nalogu.

·      Ime in priimek – vnesemo (popravimo) ime in priimek delavca. Podatek se predlaga iz izbranega delavca.

·      Predvidene ure – vnesemo predvideno količino ur, ki naj bi jih delavec opravil na delovnem nalogu. V kolikor imamo v nastavitvah programa izbrano opcijo »Planiranje dela« potem lahko v enem delovnem nalogu obstaja ena sam vrstica s planskimi urami enega delavca. V tej vrstici v tem primeru ne morejo biti vnesen tudi dejanske ure dela.

·      Dejanske ure – vnesemo dejansko količino ur, ki jih je delavec opravil na delovnem nalogu. Predlagajo se predvidene ure.

·      Lastna cena – prikaz lastne cene ure dela delavca (lastne točke iz delavca * vrednost točke iz nastavitev programa).

·      Prodajna cena – Vnos (popravek) prodajne cene ure dela delavca. Cena se predlaga (prodajne točke iz delavca * vrednost točke iz nastavitev programa).

·      Lastna vrednost – prikaz lastne vrednosti (dejanske ure * lastna cena) dela.

·      Prodajna vrednost – prikaz prodajne vrednosti (dejanske ure * prodajna cena) dela. Vrednost lahko tudi vnesemo (preračuna se prodajna cena).

·      Opis – vnesemo lahko poljuben dodaten opis (opombo) dela.

·      Delo opravljeno – vnesemo lahko kdaj (datum) so bile dejanske ure dela opravljene.

·      Delovni pogoj – vnesemo (izberemo) šifro delovnega pogoja dela delavca. Pri vnosu opravljenega dela preko funkcije delo delavca se delovni pogoj prepiše iz vrstice s planskimi urami.

·      Naziv delovnega pogoja – prikaže se naziv izbranega delovnega pogoja.

·      Zahtevnost – vnesemo (izberemo) šifro zahtevnosti; ta se predlaga iz zavihka splošno delovnega naloga. Pri vnosu opravljenega dela preko funkcije delo delavca se zahtevnost prepiše iz vrstice s planskimi urami.

·      Naziv zahtevnosti – prikaže se naziv izbrane zahtevnosti.

 

Obstoječo (označeno)  vrstico lahko tudi kopiramo v novo preko gumba  (kopiraj zapis).

 

Preglednica ima tudi gumb Premeči (Alt+E), s katerim lahko spreminjamo vrstni red obstoječih vrstic v preglednici. Po izboru tega gumba se odpre okno Razvrščanje dela:

 

 

V oknu poiščemo (označimo) vrstico, kateri želimo spremeniti vrstni red in jo preko gumba Gor (ALT+G) oziroma Dol (Alt+D) pomaknemo na želeno mesto.

 

Vnos dela

 

Nad preglednico se nahaja tudi funkcija »Vnos dela« (CTRL+V). Funkcija omogoča hiter tabelarični vnos dejansko opravljenih ur dela neposredno iz seznama (preglednice) delavcev.

Po zagonu funkcije se odpre preglednica delavcev. Izbor delavcev v preglednici lahko omejimo glede na stroškovno mesto ali nosilec delovnega naloga (stroškovni nosilec (mesto) delovnega naloga = stroškovnemu nosilcu (mestu) zaposlenega):

Opravljene ure posameznih delavcev vnesemo v kolono »Delo (ure)«. Podatek »Skupaj (ure)« prikaže vsoto vnesenih ur za dan/delavec na vseh delovnih nalogih. Preko ukaza »Potrdi« vnesene ure prenesemo v preglednico dela na delovni nalog.

Natisni