Osebni karton

Po aktiviranju ukaza se najprej prikaže okno z imenom Karton, kjer izberemo vsebino izpisa osebnega kartona in zaposlene za katere bomo izpisali osebni karton. Vsebino izpisa določimo s poljem Šifra – s klikom na gumb  (Alt+dol) se najprej prikaže preglednica z imenom Karton, ki omogoča nastavitev izpisa želenih podatkov. Z gumbom Vnesi zapis (Insert) vpišemo najprej poljubno šifro in naziv liste (npr. šifro 1 in naziv Dokumenti, če želimo oblikovati izpis s podatki o potnih listinah, delovnih dovoljenjih in drugih dokumentih zaposlenih).

Ko smo v oknu za vnos in popravljanje podatkov za izpis osebnega kartona zaposlenih, izberemo poljubne podatke za izpis tako, da kliknemo na gumb  in se pri posameznem podatku odločimo ali bomo izpisali (samo) podatke ali vse (tudi opombe, ki smo jih vnesli pri izbranih podatkih). Če pustimo okvirček ob gumbu  prazen, se podatek ne izpiše.

Za posamezne skupine podatkov se izpišejo:

-  za Rojstvo: spol, EMŠO, davčna številka, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, narodnost, zakonski stan

-  za Bivališče: vrsta stanovanja, stanovanjski status in pa ulica, kraj, država, pošta, občina in krajevna skupnost stalnega ter začasnega bivališča

-  za Izkaznice: številka, datum izdaje, veljavnost ter upravna enota, ki je izdala osebno izkaznico, enota ZZZS, ki je izdala zdravstveno izkaznico in enota ZZZS, ki je izdala izkaznico PZZ.

-  za Vozniško dovoljenje: številka, datum izdaje, veljavnost, odvzem, upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje in kategorija vozniškega izpita

-  za Potne listine: številka, datum izdaje, veljavnost in upravna enota, ki je izdala posamezno listino

-  za Delovna dovoljenja: številka, veljavnost, upravna enota, ki je izdala delovno dovoljenje

-  za Datumi in dobe: datum zadnje zaposlitve, številka pogodbe o zaposlitvi, trajanje poskusnega dela, datum in vzrok prekinitve delovnega razmerja, datum začetka dela v tujini in država v katero je bil poslan, delovna doba pred zadnjo zaposlitvijo  pri istem delodajalcu, isti dejavnosti, javnem sektorju, skupna delovna doba pred zadnjo zaposlitvijo, delovna doba s povečanjem, dodatna pokojninska doba (dokupljena), priznana delovna doba in delovna doba v tujini. Tiskajo se tudi podatki u delovni dobi s povečanjem (beneficirana) : naziv dela s povečanjem, številka in datum odločbe, meseci povečanja, datumi začetka in konca delovne dobe s povečanjem.

-  za Invalidnost: vzrok, vrsta, številka in datum odločbe, stopnja invalidnosti, delovno mesto pred invalidnostjo, datum začetka in konca

-  za Plače: vrsta urnika, številka kartice, ali je zaposleni plačan po kolektivni pogodbi, šifri DURS in ZPIZ, sindikat v katerega je včlanjen zaposleni, tarifni in plačni razred, relacija za prihod na delo, delovno mesto

-  za Financiranje: šifra in naziv vira financiranja ter procent financiranja iz posameznega vira

-  za Izobrazba: stopnja izobrazbe, interna stopnja izobrazbe, stopnja po ZPIZ, poklic, šola

-  za Dodatni dopust: šifra in naziv dodatnega dopusta, ki pripada zaposlenemu

-  za Družinski člani: priimek in ime družinskega člana, datum rojstva, naziv sorodstva, EMŠO, davčna številka, ali živi v skupnem gospodinjstvu, ali je zavarovan, ali je preskrbljen, ali obstaja potrdilo o šolanju in do kdaj potrdilo velja

-  za Stiki: naziv stika, telefon, faks, elektronska pošta

Ko potrdimo prvo nastavitev izbranega izpisa kartona, se kasneje, s klikom na gumb  (Alt+dol), odpre preglednica že vnesenih nastavitev izpisa osebnega kartona zaposlenih:

Ko iz preglednice izberemo želeno vrsto izpisa osebnega kartona, vnesemo še ostale nastavitve izpisa:

Šifra od - do – program predlaga izpis za vse zaposlene. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Uredi po – omogoča sortiranje izpisanih podatkov po šifri ali pa po priimku zaposlenih.

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T).

Natisni