Dogodki

Dogodki krmilijo knjiženje. Predstavljajo sklop dokumentov, ki so si po vsebini enaki, npr. prejeti računi, izdani računi, banka,… Glede na izbrano vrsto dogodka program ve, katera polja se morajo odpreti med knjiženjem. Pri vnosu dogodkov moramo izpolniti sledeče podatke:

 

·      Šifra – šifra mora biti numerična.

·      Naziv – vnesemo poljubno ime dogodka, npr. Prejeti računi, Izdani računi, Banka,…

·      Vrsta vknjižbe – izbiramo lahko med sledečimi vrstami vknjižbe:

R – račun, P – plačilo, O – račun in plačilo, D – druge knjižbe, T – tečajna razlika.

·      Plačilni nalog – privzeta nastavitev je N – ni plačilnega naloga, ker ga pri večini poslovnih dogodkov ne pripravljamo.

Ko pa urejamo dogodek za prejeti račun, lahko že pri samem vnosu prejetega računa pripravimo tudi plačilni nalog. Na dogodku izberemo oznako V - plačilni nalog in izbiro þ Avtomatsko odpiranje PP, kar pomeni, da se bo nalog avtomatično zapisal v plačilni promet. V kolikor želimo, da se nam ob knjiženju nalog prikaže na zaslonu, izberemo þ Odpiranje okna za PP.

Pri tem je pomembno, da imamo urejeno povezavo s Plačilnim prometom v nastavitvah programa DK.

·      Avtomatsko odpiranje PP – izbiro upošteva pri posrednem knjiženju Pri E-knjiženju le-te ne upoštevana.

·      Knjiženje BP – izbira aktivira gumba Blagajna pri Posrednem knjiženju.

·      Odpiranje okna za PP - izbiro se upošteva pri posrednem knjiženju. Pri E-knjiženju le-te ne upošteva, plačilni nalog zapiše brez odpiranja okna.

·      Knjiženje v OSD – izbira nam aktivira gumb OS v neposrednem/posrednem knjiženju, če želimo ob vpisu npr. računa takoj vnesti tudi osnovno sredstvo se nam ob kliku na gumb odpre vnosno okno za vpis podatkov o osnovnem sredstvu.

·      Avtomatsko odpiranje v BP – pri potrjeni izbiri Knjiženje BP, lahko določimo, da se okno za vnos blagajniškega dokumenta avtomatsko odpira.

·      Prejemek/Izdatek - pri potrjeni izbiri Knjiženje BP lahko vnaprej določimo, ali bo blagajniški dokument Prejemek ali Izdatek.

·      Vrsta terjatve – vrsto terjatve nastavimo za  pripravo XML datoteke za izvršbe. Izberemo lahko med:

1 Faktura, 

2 Menica ali ček s protestom in povratnim računom,

3 Javna listina,

4 Izpisek iz poslovnih knjig,

5 Po zakonu overjena zasebna listina; listina z naravo javne listine,

6 Obračun pogodbenih obresti,

7 Obračun zamudnih obresti.

 

·      Banka vplačnika -  izberemo banko vplačnika. Nastavitev urejamo, ko knjižimo prejete račune in želimo, da so ti vedno pripravljeni za isto banko.

·      Naziv računa – predlaga se iz šifre banke vplačnika.

 

 

Dodatne nastavitve dogodka ko knjižimo preko E-knjiženja:

 

 

·      Knjiga DDV – polje izpolnimo, ko želimo knjižiti s pomočjo DDV vzorcev.

·      Šifra vzorca – pri knjiženju se bodo konti vknjižbe in konti protiknjižb izpolnili iz šifre vzorca, ki pripada predhodno vneseni knjigi DDV.

·      Temeljnica – vpisana temeljnica se bo predlagala ob izbranem dogodku.

·      Brez odpiranja DDV – potrjena izbira pomeni, da se bo račun direktno zapisal v ustrezno davčno knjigo ne da bi se odprlo okno za vnos DDV.

·      DDV -  Konto osnova – na ta konto se v seštevku knjižijo izbrane postavke vzorca iz polja Šifra vzorca, ki nimajo vpisanega konta.

·      Saldakontni konto – vpišemo saldakontni konto, na katerega bo program pripravil vknjižbe.

 

Strankam svetujemo, da si odprejo sledeče dogodke:

 

·      Prejeti računiVrsta vknjižbe R, Plačilni nalog V

·      Izdani računi - Vrsta vknjižbe R, Plačilni nalog N

·      Izpiski plačilaVrsta vknjižbe P, Plačilni nalog N

·      Temeljnice Vrsta vknjižbe D, Plačilni nalog N

·      Prenos v novo leto Vrsta vknjižbe O, Plačilni nalog N

·      Tečajne razlike – Vrsta vknjižbe T, Plačilni nalog N

·      Kompenzacija Vrsta vknjižbe P, Plačilni nalog N

·      Zapiranje razredov - Vrsta vknjižbe D, Plačilni nalog N

Natisni