GetTurnOverTypesID

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TurnoverType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <TurnoverTypeId>1</TurnoverTypeId>
  <TurnoverTypeDescription>PREJETI RAČUNI</TurnoverTypeDescription>
  <InsUpdDate>2013-02-20T12:19:27.297</InsUpdDate>
</TurnoverType>

Natisni