Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije: Urejeno prikazovanje pravilnih odprtih zneskov na strani dobaviteljev tudi za primere brisanih plačilnih nalogov. 
 • Dnevne obdelave – Pregled knjiženja: Na tiskanju dodan izpis temeljnice, kateri pa je na voljo zgolj ob uporabi nastavitev oz. omejitev na Letnico obr. leta, Obdobje, Temeljnico in Dokument.

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska: 
   • Okno za obdelavo izpiska je zmanjšano tako, da se prilega minimalni resoluciji 1280*768.
   • v primeru določitve nesaldakontnega konta se ne zahteva vnos stranke.
   • Dopolnitev knjiženja: če Znesek za plačilo ni vpisan, se pri knjiženju upošteva vpisan Znesek v breme/Znesek v dobro. Enako velja za devizne zneske. 
   • Odprava težave pri editiranju postavke knjiženega izpiska.
   • Novo polje Tečaj na preglednici. Preračunani tečaj se shrani v tabelo. Na editiranju postavke se ponovni preračun ne izvaja, tečaj se bere iz tabele. Če je tečaj 0, se preračun izvede. 
   • Zapiranje iz odkupov: konto se ne bere več iz plačilnega naloga, če je izvor naloga 
   • Polnjenje denarne enote v primeru zapiranja več dokumentov in pri povezavi na predračune.

Prejeti računi

 • vpis računov preko API-ja - odpravljena napaka, ki se je pojavila na SQL strežniku 2019

Spremljanje plačil računov

 • Aktivnost gumba plačevanje ni več vezana na nastavitev Računi po storitvah. 
 • Nastavitev Računi po storitev - onemogočen prehod v novo leto (prosimo za oddajo zahtevka) ter plačevanje po storitvah.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov
  • Priprava XML: v primeru, da je prejemnik zaposleni in ima vpisano v KE začasno bivališče, se država bere iz začasnega bivališča.
  • Plačilni nalog: obarvano ozadja naloga (Nalogodajalec in Prejemnik)
  • Plačilni nalog z referenco NRC prejemnika: ker gre za nestrukturirano obliko reference, se v XML namesto taha <Strd> vpiše <Ustrd> v vsebino Namena plačila.
  • DK Odprti: v primeru delnih plačil se ne upoštevajo nalogi, ki so bili brisani (vpisan datum brisanja).
  • Preglednica plačilnih nalogov:
   • vzpostavljeno barvanje naslovne vrstice
   • vzpostavljeno barvanje združenega naloga (roza)
   • spremenjena barva za deljene naloge (pastelno oranžna), dodatno se obarva tudi originalni deljeni nalog
   • ikona za brisanje naloga: 
    • nalog po potrditvi brisanja dobi vpisan datum brisanja, ne briše se fizično iz tabele. 
    • dopolnjeno obvestilo pri brisanju zbirnega naloga: Izbranega naloga ni mogoče brisati! Briše se lahko samo združen nalog. 
    • brisanje deljenega naloga: novo obvestilo, vzpostavljeno je brisanje celega kompleta
   • gumb Brisanje nalogov: 
    • umaknjen izbor/filter "Neoznačeni nalogi"
    • varnostni sistem: če nimamo pravice brisanja plačanih in poslanih nalogov, je dodano obvestilo
    • vsi nalogi za brisanje so označeni po vstopu v pregled
    • z vsako potrditvijo/izborom filtra se izvede osvežitev podatkov, gumba Prikaži ni več
    • Datum predloga od: ponudi se najnižji datum nalogov glede na status Poslani. Prazno pomeni vse
    • Datum plačila od je -1 dan od tekočega datuma. Prazen datum pomeni vse za nazaj
    • v oknu so vsi nalogi, ki so Zbirni in nalog, ki je združen (Vsota), obarvani enako kot na preglednici (roza). Številka zbirnega naloga je dodana tudi na združen nalog.
    • dodan je stolpec Tip zbira. 
    • vsi deljeni nalogi so enako obarvani, kot na preglednici (oranžno), tudi nadrejeni nalog ima vpisano številko nadrejenega naloga
    • pod stolpcem Znesek za plačilo in Znesek predloga je dodan seštevek skupaj označenih
    • če odznačimo nalog, ki je deljen ali združen, se odznači cel komplet, enako velja za označevanje.
    • urejen je prikaz zneskov (tisočice) in narejena poravnava datumskih polj. 

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Priprava inventure
  • Datum priprave inventure - kontrola ob potrditvi, da podatek datum inventure ni prazen. 
  • V primeru, da obstaja pripravljena inventura na statusu neknjiženo program ponudi ob ponovni pripravi datum neknjižene inventure. V primeru, da se vpiše drugačen datum bo ob potrditvi program obvestil, da obstajajo podatki neknjižene inventure in s katerim datumom.
  • Priprava inventure z vpisom knjiženih v dejanske vrednosti - dopolnitev, da se knjiženo stroškovno mesto vpiše tudi v dejansko stroškovno mesto.
 • Etikete 
  • Vrstni red omejitvenih pogojev za pripravo etiket je spremenjen. Za izbiro Tipa je možnost izbora nahajališč.
  • Pri izboru nahajališč je dodan gumb kjer je omogočen izbor posameznih aktivnih nahajališč. 
  • Gumb izbor Osnovnih sredstev - upoštevana predhodna omejitev Tipa in izbranih nahajališč. Prvi vstop izbere vse šifre, ki ustrezajo pogojem. Naslednji vstop prikaže izbrane, predhodno izbrane šifre osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Po stolpcu izbor je postavljen vrstni red.
  • Morebitna sprememba pogoja na tip ali nahajališče bo izbor osnovnih sredstev ponastavil na neizbrano.
  • Dodani etiketi za tiskanje nahajališč. Dimenzija etiket 5 x 2,5 in izpis prilagojen 3 x 7 na A4. Naziv podjetja iz nastavitev izpisov. Poravnava sredina.
  • Urejena etiketa za tiskanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Dimenzija etiket 5 x 2,5 in izpis prilagojen 3 x 7 na A4. Naziv podjetja iz nastavitev izpisov. Pri večji etiketi se naziv osnovnega sredstva izpiše v dve vrstici. Poravnava sredina.
  • Umaknjen pogoj na izbor za tiskanje aktivna, neaktivna, vsa osnovna sredstva. 

Kadrovska evidenca

 • Potek aktivnosti
  • Pripravljen izpis pregleda dela za določen čas.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočeno tiskanje ključnih podatkov na obračunskem listu za gospodarstvo.
 • Omogočena izbira razloga zadržanosti 14 – Sobivanje v šifrantu vrste obračuna.
 • Odpravljena težava z izvozom in uvozom obračunskih vrstic v primeru ročno vpisanih bruto zneskov vrstic.
 • Urejeno delovanje funkcije NADP(0) v primeru spremembe delovnega mesta.
 • Opravljena napaka v primeru zagona funkcije obračunaj vse na praznem obračunu.
 • Pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju:
  • Urejen izračun osnove plače v primeru  zapisov z 0% razporeditve v preteklih obračunih.
  • Izpis ocenjevanja
   • Urejen prikaz zaposlenih, ki so razporejeni na več delovnih mest.
  • Izpis letnega obvestila
   • Urejen prikaz zadnjega vpisanega podatka "Osnova decembra lansko leto".
   • Urejen prikaz ocen na obvestilu ne glede ali je obračun bil prenesen v obračun.
   • Urejen prikaz neaktivnega delovnega mesta zaposlenega.
 • Evidenca boleznin (e-BOL)
  • Omogočena izbira povezane osebe (družinskega člana) v primeru razloga zadržanosti 10 – Usposabljanje za rehabilitacijo otroka.
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava s pripravo predlog v primeru uvoza zadržanosti od dela za krajši delovni čas.
  • Urejena priprava predlog v primeru preklicanih potrditev dopusta in koriščenja ur.
  • Odpravljena težava z dodajanjem ur do polnega delovnega časa v primeru priprave obračuna po enotah organizacijske strukture.
  • Prenovljen prikaz podatkov o dopustu na zaslonu za prijavo ali potrjevanja dopusta.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Prenovljen prikaz podatkov koriščenja dopusta.
 • Prepovedana možnost preklica potrjenega dopusta ali koriščenja ur.
 • Odpravljena težava s prikazom gumba za prijavo dopusta.

MojInfo

 • Pri izbiri omejitve vnosa ur na 'Dan' je urejen vnos števila ur za vključno danes in za pretekle dni.
 • Onemogočeno vrivanje novega  dogodka v obstoječ dogodek.
 • Dovoljeno vrivanje, če je prvoten dogodek 'Prisotnost' in če je nov dogodek tipa "Malica" ali "Službena pot".

​ePoštar

 • odpravljena težava, ki se je občano pojavljala pri povezavi na UJPnet.

eRegistrator

 • med podatke klienta za API dostope je dodan podatek geslo za kriptiranje. Oblika gesla je usklajena z varnostno politiko iCentra.

QRD oblikovanje dokumentov

 • Na obrazcih izpisov QRD se izvaja kontrola nad nedovoljenimi znaki v polju »naziv« in »Poimenovanje«. Nedovoljeni znaki so \, /, :, *, ?, '', <, >, &.

Programski vmesnik API

 • metoda GetDocument v primeru izponjenega gesla za kriptiranje v šifrantu klienta zaščiti dokumente in priloge, ki jih vrača z geslom. V primeru, da je dokument v PDF obliki, se kriptira PDF, v ostalih primerih se dokument vstavi v stisnjeno mapo kriptirano z geslom. Priloge se vedno vstavijo v stisnjeno mapo kriptirano z geslom.

Artikli

 • Odpravljena težava pri prešifriranju artiklov, če je bila vklopljena revizijska sleda na artiklih - zaloge.
 • Odpravljena težava na F8 in F5 z barvanjem vrstic.
 • Na preglednico zaznamkov na artiklu smo dodali še podatek (kolono) »Datum do«.

Dobavitelji in kupci

 • Dobropis na predhodni račun se lahko naredi na naročilih kupcev in odpremnih nalogih. Ustrezno se vzpostavijo povezave med dokumenti, tudi v končnem računu. Dodana je tudi možnost ročnega vnosa ali brisanja veze.

Fakturiranje

 • V nastavitvah programa je omogočen vnos podatkov za temeljnico in dogodek tudi ko ni povezave na DK. Na ta način se podatki ustrezno polnijo v XML.
 • Na preglednici računov je omogočen prikaz podatkov o plačilih računa. Podatki bodo lahko prikazani za račune, ki bodo knjiženi v DK, s to verzijo programa in bodočih.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Podatek (kolono) o opombi serije smo dodali na več mest:
  • Stanje zaloge - prikaz v preglednico po artiklih, po skladiščih in po kontu.
  • Kartica artikla -prikaz v preglednici
  • F7-zaloga

Trgovina na drobno

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Nastavitev »Zapora prodaje s ceno 0« je sedaj odprta tudi za dokumente negotovinske prodaje in predračunov. To pomeni, da lahko tudi na teh dokumentih preprečimo vnos dokumenta, na katerem obstaja vrstica s ceno 0 (nič).
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja in Predračuni
   • Dodatna kontrola vrstic dokumenta na novo nastavitev »Zapora prodaje s ceno 0«. Če je nastavitev potrjena, potem program prepreči potrditev dobavnice ali predračuna, če na dokumentu obstaja vsaj ena vrstica s ceno 0.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ »TDR – MENI, Pripomočki – Usklajevanje prometa (nivo 2)« s katerim lahko omogočimo izvajanje usklajevanja prometa v Pripomočkih tudi operaterjem, ki niso nivoja 1. Privzeto je še vedno preprečeno, operaterjem ostalih nivojev je dovoljenje potrebno posebej dodati.
 • vzpostavljena je povezava na storitev noprontZ podjetja Fin4Green ... arhiviranje gotovinskih računov
  • gotovinska prodaja
   • dodani so podatki na preglednici
   • vnosno okno gotovinskega računa ... gumb noprintZ
  • vzpostavljena povezava med kartico zaupanja in kartico ugodnosti in stortvijo noprintZ
  • urejeno pošiljanje tudi za pravne osebe
  • urejeno pošiljanje kopije računa na noprintZ ali tiskanje kopije računa na papis
  • storno računa ... pošiljanje na noprintZ če je bil original poslan na noprintZ
 • Prenos na tehtnico LIBELA RD400 ... izbira "črtna šifra" jemlje podatke za PLU iz črtne šifre 8-13.znaka.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem knjiženja v MSP iz delovnega naloga v primerih uporabe več skladišč in deljene zaloge artikla sestavine po več skladiščih.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov:
  • v pripomoček ponovnega knjiženja DN sedaj po »potrebna količina« vpiše celotno (in ne samo neizdano) potrebno količino sestavine ob knjiženju delovnega naloga.
  • Uredili smo zaključevaje delovnih nalogov kadar izdelana količina doseže/preseže razpisano (samo v primeru, če so vse sestavine izdane).
  • Pohitrili smo odpiranje preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; omogočili smo vnos več različnih izdelkov za en delovni nalog:
  • Knjige delovnih nalogov – dodan je nov podatek »Projektni DN«, v kolikor je vklopljen, se bo na delovnih nalogih te knjige omogočil vnos več izdelkov. Ob tem se prepreči nastavitev »negativni DN« ter zahteva, da je cena izdelka opredeljena »po ceniku«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi gumb »Izdelki« preko katerega lahko na nalog vpišemo več različnih izdelkov z razpisano oziroma izdelano količino.
  • Materialna in tehnološka sestavnica delovnega naloga je še vedno ena sama in se predlaga iz izdelka in tehnološkega postopka določenega na zavihku »splošno«.
  • Pri »knjiženju v MSP« na delovnem nalogu se na prejemni strani ne prevzame na zalogo osnovni izdelek delovnega naloga temveč izdelki iz preglednice »izdelkov«. Cena prevzema ni (po)kalkulacijska cena delovnega naloga temveč cena iz cenika določena na knjigi delovnega naloga.
  • Na delovnih nalogih takih knjig se onemogočijo določene opcije in funkcije: vpis serijskih številk od-do, formiranje/priprava serij, vpis izmeta in prebiranja, serijsko knjiženje delovnih nalogov, naknadni izračun proizvodnih cen.
 • Avtomatizacija serijskega knjiženja delovnih nalogov – dodali smo možnost avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov:
  • Nastavitve programa – dodan nov zavihek »Ser.knj.DN« v katerem se nahajajo določene nastavitve za izvedbo avtomatiziranega knjiženja.
  • Za izvedbo avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov morate imeti aktivirano storitev »SAOP razporejevalec« ter na tej storitvi nameščeno opravilo za izvajanje serijskega knjiženja. Aktivacijo storitve ter namestitev opravile izvede SAOP podpora na podlagi vašega zahtevka podanega skozi »portal moj SAOP«!

Intrastat

 • intrastat odprema
  • poročilo premaknjeno v bližnjice - pregledi - poročanje intrastat
  • v primeru da je izdaja knjižena v MSP, pri pripravi jemlje datum izdaje iz MSP in ne več iz FAKRacuniVeza
  • vzpostavljena kontrola, če so vse izdajnice v računu v pravilnem obdobju poročanja. Če niso, se pojavi opozorilo.
  • spremenjena je preglednica na 2. nivoju prikaza (podrobnosti). Dodana je številka izdaje v MSP, datum izdaje iz MSP, v primeru zbirnih računov pa pregled izdaj ki se navezujejo na poročano vrstico.

Napredni uvoz cenikov

 • urejena kontrola maske za polja: šifra DDV, šifra dobavitelja in šifra proizvajalca

Prenos odkupov v DK in DDVN - RS lokalizacija

 • v nekaterih primerih, je datum prejema bil datum plačila iz predprejema. To je odpravljeno. Vedno je datum prejema.

 

Natisni