Verzija 2020.10.001 z dne 24.7.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

V podatkovnem setu za izpise opominov je bila odpravljena napaka pri zajemu podatkov iz privzetega TRR (SWIFT).

Knjiga prejetih računov

 • Pripomočki - skeniranje računov - odpravljena je napaka, ko se je na skeniranih računov pojavila napaka pri odpiranju računa ter prikazu ddv-ja na računu
 • Potrjevanje računov - dodano obvestilo o prehodu na novo potrjevanje ter ukinitvi starega potrjevanja. Obvestilo je bilo dodano na glavni preglednici za potrjevanje ter na računu na zavihku Potrditve (dodaj, uredi zapis)

Davek na dodano vrednost - N

 • Prenovljen izpis obrazca DDV-O, prirejen po predlogu FURS-a. Obrazec DDV-O sedaj vsebuje tudi sklop "Samoprijava".

Potrjevanje dokumentov

 • Dopolnjen je prikaz slike tako, da ne prihaja do zamika v prikazu, v primeru, ko je v operacijskem sistemu nastavljena resolucija večja od 100%

​Plačilni promet

 • V nastavitvah programa je urejena dodelava za določitev mejnega zneska za domačo denarno enoto, ki ga program upošteva pri delitvi plačila nad določenim zneskom predloga.
 • V preglednico plačilnih nalogov je dodan podatek Paket.
  • Paket se zapiše v pripravi plačil za banko med pripravo datoteke za banko.
  • Vsi plačilni nalogi iz iste datoteke dobijo isto številko paketa.
  • Paket je zapisan v formatu LLLLMMDDXXX, kjer je prvi del leto, mesec in dan priprave paketa, XXX pa zaporedna št. paketa za ta dan.
 • Dodana je nova funkcionalnost Odklepanje paketa plačilnih nalogov.
  • Za uporabo funkcionalnosti je dodeljeno pooblastilo preko varnostnega sistema »PP – preglednica: Odkleni paket«.
  • Odklepanje paketa je omogočeno iz menija na desni klik, in je aktivno, če je za vrstico (nalog) paket bil pripravljen.
  • Pred odklepanjem se odpre preglednica s podatki vseh nalogov v paketu. Na potrdi program odklene vse naloge iz izbranega paketa in jih vrne v status označeni. Zbirni nalogi in nalogi nastali z delitvijo se zbrišejo, vzpostavi se prvotno stanje.
 • Predvsem za namene čezmejnega plačilnega prometa, ko skrajšan naziv stranke ni zadostoval pri identifikaciji, je bil urejen izpis celotnega naziva prejemnika plačila. Ta je viden v preglednici plačilnih nalogov, na plačilnem nalogu in v datotekah SEPA.  

Kadrovska evidenca

 • Urejeno usklajevanje podatkov povezane stranke v primeru uporabe skupnega šifranta strank.
 • Odpravljena težava pri vnosu podatkov po meri.
 • Obdelave, pregledi in izpisi
  • Omogočen skupen pregled podatkov po meri vseh zaposlenih.

Obračun plač zaposlenim

 • Bonitete zaposlenih
  • Odpravljena težava z urejanjem bonitet zaposlenih, ki niso vezane na šifro B014.
 • Preglednica obračunov plač
  • V preglednico sta dodani polji Obračun odprl in Popravljalec obračuna.
 • Prenos v neposredni vnos
  • Urejen izračun števila dni pri prenosu iz posrednega v neposredni vnos v primeru, ko podatek ni bil uvožen v posredni vnos.
 • Obračunski list
  • V primeru tiskanja obračunskega lista za javni sektor je v naslov obračuna dodan naziv obračuna vpisan v nastavitvah posameznega obračuna.
 • Prenos v plačilni promet
  • Omogočena priprava edinstvenih referenc v breme.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejen prenos dodatnih analitik v primeru izvoza v datoteko promet.w-1.
 • Obrazec REK-1
  • Dopolnjena priprava podatka B013 v primeru odtegljajev za premijo PDPZ, ki zmanjšujejo neto plačo zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru, ko zaposleni ima nadure v obračunu.
  • Omogočen izračun dodatka za deljen delovni čas kot števila dni s prekinitvijo.
  • Omogočen izračun prevoza na delo v primeru večjega števila prihodov na delo v dnevu.
  • Omogočen določanje najmanjšega števila ur za izračun dodatka za izmensko delo.
  • Omogočeno določanje izključevanja dodatka za izmensko delo v situacijah, ko zaposleni ima pravico do dodatka za deljen delovni čas.

Drugi osebni prejemki

 • Odpravljena težava z urejanjem vrstic izplačil, ki niso vezana na šifro B014.

Obračun potnih nalogov

 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Onemogočen prenos storniranega potnega naloga v dvostavno knjigovodstvo.
  • Urejeno zaporedje rednih knjižb pri prenosu v dvostavno knjigovodstvo.

Registracija prisotnosti

 • Urejeno razvrščanje podatkov v stolpcih: tekoči saldo, predvidene ure in dejanske ure.
 • Odpravljena težava z veriženjem dogodkov v določenih situacijah zaokroževanja prihoda na pol ure.

Fakturiranje

 • Analiza prodaje je bila dopolnjena s šifro za primerjavo iz šifranta artiklov.
 • Umaknjene nepotrebne nastavitve in kontrole za izvoz podatkov v miniMAX.
 • Na vnosnem oknu vrstic je urejen prikaz podatkov, vezanih na nabavne cene, za obstoječe vrstice.
 • Dopolnjen izvoz podatkov v DK za primere deviznih zneskov po načinih plačil. Morebitna razlika se izravna na najvišji znesek.
 • Pri knjiženju v BP se po novem zapisuje vezni dokument tudi v vrstice.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri analizi naročil dobaviteljem in analizi prevzemov smo ločili poimenovanje dobaviteljev iz naročila/prevzema in šifranta artiklov.
 • Analizi naročil kupcev in odpremnih nalogov sta bili dopolnjeni s šifro za primerjavo iz šifranta artiklov.
 • Odklepanje odpremnih nalogov dopolnjeno tako, da se vrstice na računu ustrezno stornirajo, če se vrstni red vrstic na računu spremeni.

 • Knjiženje – prevzem od dobavitelja; na preglednici vrstic artiklov odprtih naročil, ki jo aktiviramo na formi vnos nove vrstice prejema smo dodali kolono »serija«.
 • Knjiženje – naročila kupcev, odpremni nalogi, naročila dobaviteljem, prevzemi; na preglednico dokumentov smo dodali kolone z nazivi SM, SN, referenta in analitike.
 • Knjiženje – naročila kupcev; na preglednico »Zaloga vrstic naročila« smo dodali dve novi koloni: datum dobave in datum dobave kupec.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; pri izboru odpremnih nalogov za »knjiženje« smo dodali možnost izbire po stroškovnem mestu in stroškovnem nosilcu.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; pri prehodu iz polja stik na naslednje polje ni več težav z iskanjem po podrejenemu šifrantu.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; v primeru izpisovanja razlik po sestavinah smo odpravili težave izpisa kadar izbrane sestavine ni bilo na prvem zajetem delovnem nalogu.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrolni nalogi – omogočena sprememba količine za kontrolo (na vseh vrstah kontrolnih nalogov) v kolikor na kontrolnem nalogu še ni vpisanih meritev in ima operater dodeljen ustrezen varnostni sistem (QM – Kontrolni nalogi – sprememba količine za kontrolo prepovedano). Omogočen tudi vpogled v kdo/kdaj je spremembo izvedel (poseben gumb ob količini za kontrolo).
 • Medfazna kontrola: omogočeno tiskanje grafov kontrole procesa.
 • Medfazna kontrola: omogočen vpis opombe korektivnega ukrepa na vzorcu karakteristike operacije.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; pri vpisu novega delovnega naloga z izdelkom, ki vsebuje sestavnico je na zavihku »Material in storitve« gumb »Prenos sestavnice« aktiven takoj in ne šele, ko je delovni nalog potrjen (shranjen).

eRegistrator

 • iz arhiva eArchPS Pošte Slovenije je možno prevzemati dokumente, ki so bili arhivirani v eArhiv Pošte Slovenije

 

Programski vemsnik API

 • v metodi AddReceivingAdvice in ModifyReceivingAdvice smo dodali kontrolo na obvezno izpolnjenost analitik kot je pri pročnem vnosu prevzema
 • nova metoda AddReceivingAdvice za dodajanje podatkov artikla "za stranko"
 • nova metoda ModifyReceivingAdvice za spreminjanje podatkov artikla "za stranko"
 • na metodi AddReceivingAdvice odpravljene težave pri vpisovanju nazivov artiklov prek jezikovnega področja
 • metoda PostReceivingAdvice v primeru izvajanja za prevzem, ki vsebuje na vseh vrsticah količino 0, prevzem sedaj zaključi (brez knjiženja v MSP)

Sociala, zdravstvo in obračun 

Sociala

 • Komisija

Na vrsti doma PND, sta na formi timska obravnava, umaknjena zavihka »menjava sobe« in »aneks«. 

Delo

 • Priprava ZN

V osnovnih nastavitvah - zavihek Dnevno varstvo, je do zdaj obstajala kljukica »Samodejna priprava za obračun«, ki pa je vplivala zgolj na obračun sociale. V primeru, da je ta nastavitev obkljukana, se zdaj priprava za obračun na vrsti doma DV (ki samodejno napolni odhode glede na vneseno prisotnost) izvede tudi pred pripravo ZN za obračun.

Obračun

 • Obračun

Pri obdobnem obračunu, pri uvozu datoteke ON LINE in IZ PORTALA, v primeru, da je vsaj ena cena enaka 0, program na to opozori (račun za to ceno se ne bo kreiral). Ostale (neničelne) cene se uvozijo normalno.

 • Pošiljanje računov

Pri pošiljanju trajnikov je možnost izbire meseca za plačilo. Če na primer delamo predobračun za junij, lahko izberemo mesec plačila v juniju ; ko delamo pa redni obračun za junij in izberemo plačilo v juliju, trajnik za predobračun ne bo zajet še enkrat.

Nastavitve

 • Osnovni podatki

Na vrsti doma PND je zdaj na zavihku "Pomoč na domu" dodan podatek "Min. zaračunano ur za en obisk". Za stranke, ki uporabljajo SZO mobilni, se pri prenosu obiskov v realizacijo vsi obiski, ki imajo manjši opravljen čas od tega podatka (Min. zaračunano ur), samodejno prenesejo z višjo količino. Za zaokroževanje pa stranka pove ART-u, da želi zaokroževanje in jim mi nastavimo.

Možnost povezave s Doksisom.

Natisni