Preglednica Plačilni razredi

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Uradni list RS, št. 40/2011:

Plačilni razred

Če znaša mesečni bruto dohodek na družinskega člana v odstotku od bruto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem koledarskem letu

Znaša plačilo naslednji odstotek od cene programa

1

do 18%

0%

2

nad 18% do 30%

10%

3

nad 30% do 36%

20%

4

nad 36% do 42%

30%

5

nad 42% do 53%

35%

6

nad 53% do 64%

43%

7

nad 64% do 82%

53%

8

nad 82% do 99%

66%

9

nad 99%

77%

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca  za rejenca odda rejnik.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega  otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en razred nižjo ceno.

Šifrant Plačilni razredi prikažemo v oknu Plačilni razredi, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Plačilni razredi. Preglednica je razvrščena po šifri plačilnega razreda naraščajoče.

Natisni