Vnos vzorca P-RAČ

Nov vzorec za prejeti račun pripravimo v meniju Šifranti - Vzorci  P-RAČ.

Na preglednici Vzorci P-RAČ, s klikom na gumb Vnesi zapis ali tipko insert,  odpremo okno za vnos podatkov:

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Šifra vzorca – vpišemo poljubno šifro vzorca, ki ga želimo pripraviti.

·      Naziv – zapišemo ime vzorca, po katerem ga bomo med delom najlaže prepoznali.

·              Vrsta računa – izbiramo med vrstami računa:

Splošni

1 – Nepremičnine

2 – Druga osnovna sredstva

3 – Po fakturirani realizaciji.

Vrsta računa dodatno opredeljuje posamezen vzorec.

·      Vrednost z DDV – stolpec 8 – v to polje se vpiše vrednost računa z vračunanim DDV od obdavčene nabave blaga oz. storitev, ne glede na to ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne. Znesek vračunanega DDV, izkazanega na listini, se razporeja v stolpca 10 in 11.

·      Oproščene nabave – stolpec 9 – se vpiše vrednost iz listine za nabave za katere je predpisana oprostitev plačila DDV.

·      Skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti – stolpec 10 – v ta stolpec se vpiše podatek o skupnem znesku vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v stolpce 12, 13, 15, 16 ter 18.

·      Se ne sme odbiti – stolpec 11 – v ta stolpec se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti.

·      Domači trg - znesek DDV – nižja stopnja – stolpec 12 -  se vpiše znesek DDV, obračunan po 8,5% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti.

·      Znesek DDV – splošna stopnja – stolpec 13 – se vpiše znesek DDV, obračunan po 20% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti.

·      Izven Slovenije - osnova – stolpec 14 – se vpiše davčna osnova od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji.

·      Nižja stopnja – stolpec 15 – se vpiše znesek DDV po 8,5% stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti.

·      Splošna stopnja – stolpec 16 – v ta stolpec se vpiše znesek DDV po 20% stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti.

·      Pavšalno nad. – osnova – stolpec 17 - se vpiše podatek o osnovi iz računa za pavšalno nadomestilo.

·      Znesek 4% nadomestila – stolpec 18 – v ta stolpec vpišemo znesek pavšalnega nadomestila.

·      Konto razlike – vpišemo konto razlike, ki se bo uporabil pri knjiženju v DK.

 

Stolpcem za DDV (stolpci 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18) lahko vpišemo konto, na katerega se bo znesek DDV-ja avtomatsko poknjižil v glavno knjigo.

 

Uporabnikom priporočamo, da si pripravijo posebne vzorce za tiste tipe računov, za katere želijo voditi svoje knjige npr. poseben vzorec za osnovna sredstva,…!!!

Natisni