Verzija 2020.08.001 z dne 16.6.2020

Splošno 

 • Varnostni sistem - Varnostna politika
  • v administrativnem delu iCentra smo dodali nov izbor Varnostni sistem - Varnostna politika, ki Skrbniku omogoča nastaviti varnostno politiko gesel. Možne nastavitve so:
   • Minimalna dolžina gesla - vrednosti od 0 do 14 - privzeto 0
   • Kompleksnost gesla - je izbrana uporaba kompleksnih gesel potem mora geslo vsebovati najmanj tri izmed štirih skupin znakov: male črke, velike črke, cifre in posebni znaki. Kompleksno geslo ne sme vsebovati ID operaterja, ali delov naziva daljših od 3 znake.
   • Število neponovljenih gesel - vrednosti od 0 do 24 - 0 pomeni, da ni kontrole na ponovljivost gesla. Privzeta vrednost je 0.
   • Najmanjša starost gesla - število med 0 in 998, ki pomeni po koliko časa v dnevih smemo spremeniti geslo. Privzeta vrednost je 0.
   • Največja starost gesla - stevilo med 0 in 999, ki pomeni koliko je lahko največ staro geslo v dnevih. 0 pomeni, da ni kontrole na starost gesla. Privzeta vrednost je 0.
   • Dovoljeno število napačnih prijav - število med 0 in 99, ki pomeni kolikokrat zaporedoma lahko vnesemo napačno geslo, brez da se začasno zaklene. 0 pomeni, da ni kontrole na napačno vnesena gesla. Privzeta vrednost je 6.
   • Čas zaklepa operaterja v minutah - število med 0 in 99, ki pove koliko minut je operater začasno neaktiven, če je dosegel dovoljeno število napačnih gesel. Privzeta vrednost je 30.

Poleg tega je možno na tudi ponatsaviti vse operaterje tako, da morajo ob prvi naslednji prijavi spremeniti geslo.

 • Operaterji
  • ob vnosu gesla operaterja je dodana kontrola na uporabljeno varnostno politiko
  • na operaterju je možno ponastaviti operaterja tako, da mora ob prvi prijavi ponastaviti geslo
 • Prijava v iCenter
  • ob prijavi si zapomni uspešne in neuspešne prijave
  • ob prijavi začasno prepreči prijavo operaterja, ki je presegel dovoljeno število napačnih prijav za čas naveden v varnostni politiki
  • če je za operaterja zahtevana ponastavitev gesla ali je pretekel geslu čas uporabe je operater samodejno preusmerjen na spremembo gesla
  • na prijavnem oknu je povezava na spremembo gesla

 

 • Varnostni sistem - Dostop do iCentra
  • v administrativnem delu iCentra smo dodali nov izbor Varnosti sistem - Dostop do iCentra, ki Skrbniku omogoča pooblastiti skupine operaterjev, katerih člani imajo dostop do uporabnika iCentra, kljub temu, da nimajo dostopa donobenega modula uporabnika.

 

 • Iskanje in predlaganje prodajnih cen
  • Sprememba (vrnitev na prejšnje delovanje) predlaganja prodajnih cen glede na prodajne cenike, ki so vključeni v prodajnih procesih. Cena iz privzetega cenika za določen proces se predlaga samo v primeru, ko v vseh ostalih cenikih, ki so del določenega procesa, veljavna cena ni bila najdena.

Artikli

 • Odpravljena napaka pri kopiranju tehnološkega postopka, če smo do kopiranja prišli skozi artikel (zavihek lastnosti) izven programa VRP.

 

WEB.API:

 • GetWorkOrderBOM – dodana nova metoda za klicanje podatkov materialnih sestavnic delovnih nalogov.
 • AddWarehouseReceipt – v obstoječo metodo dodana kontrola na leto prometa, v primeru zahtevanih vrednosti analitik (SM, SN, analitika, referent, delovni nalog) se v primeru, da jih API klic ne vsebuje jih metoda vpiše iz nastavljenih vrednosti vrste prometa.
 • AddWarehouseIssue – dodana nova metoda za knjiženje izdaje v materialnem skladiščnem poslovanju.
 • PostInventoryRePreparation – dodana nova metoda preko katere lahko izvedemo osvežitev knjižnega stanja inventure.
 • Items - GetItems - dodan filter za tip artikla, ItemType, urejeno delovanje filtra WebPublish.
  • GetItemCustomProperties - urejeno delovanje filtra RecordModifiedFrom.
 • Customer - GetCustomers - dodan filter za vrsto stranke, CustomerType

Plačilni promet

 • Dodali smo možnost ponovne priprave bremepisa iz plačilnega prometa. In sicer je obdelava možna, v kolikor je že pripravljen bremepis v knjigi izdanih računov bil brisan.

Knjiga prejetih računov

 • Zapis v OSD - urejeno zaokroževanje v primeru, ko zapisujemo v OSD več osnovnih sredstev
 • Uvoz iz Knjige Pošte - na prejeti račun se prenaša tudi podatek o stroškovnem mestu
 • Uvoz eRačunov - ePošter - odpravljena napaka, ki se je pojavljala v primerih, ko je priponka eračuna vsebovala v nazivu znak "/"

Davek na dodano vrednost - N

 • VIES vpogled v datum kontrole in status na vnosni formi dokumenta.
 • Samoprijava
  • ​Dodana možnost samoprijave v primeru vnosa dokumenta, ki bi moral spadati v že zaključena pretekla obdobja.
  • Dodana možnost izpisa dokumentov, ki spadajo pod samoprijavo.
  • V primeru dokumentov, ki spadajo v samoprijavo se to odrazi tudi v pripravi datoteke za FURS (DDV-O.XML).

Kadrovska evidenca

 • Omogočen uvoz osnov zaposlenih po delovnih mestih iz tekstovnih datotek.
 • Dodana kontrola pri vnosu družinskih članov na podatkih EMŠO in davčna številka.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • V analizo sta dodana podatka šifra stroškovnega nosilca in naziv stroškovnega nosilca.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno tiskanje obračunskega lista v primeru zaposlenih, ki so razporejeni na več delovnih mest. Delovna mesta z višjim odstotkom razporeditve se tiskajo pred delovnimi mesti z nižjim odstotkom razporeditve.
 • Urejeno tiskanje obračunskega lista v primeru delnega izplačila v gotovini.
 • Urejeno delovanje funkcije MYO in MYNO v primeru mesečnih seštevkov z zneskom 0.
 • Zahtevek za refundacijo nadomestil – Covid
  • Urejen prikaz podatka Urna osnova na zbirnem zahtevku.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo sta dodana podatka EMŠO in davčna številka zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno delovanje hitrega vnosa na ravni enega zaposlenega.

Obračun potnih nalogov

 • Omogočeno brisanje potnega naloga, ki je ustvarjen iz dogodka kadrovske evidence.
 • Omogočen varnostni sistem za vnos podatkov Obračuna, Pregledal in odobril na zavihku Obračun.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Omogočeno določanje fiksnega stroškovnega mesta na ravni posamezne ure za registracijo prisotnosti.

mojInfo

 • Urejena pozicija gumba za brisanje prijave dopusta.
 • Urejeno opozorilo v primeru poskusa prijave brez vpisanega gesla.

Materialno skladiščno poslovanje

 • odpravljena težava ko preglednice predprejemov ni razvrščalo / filtriralo po stolpcu Status
 • odpravljena težava, v polnjenju artiklov z minimalnimi cenami ni upoštevalo stornirane vrstice
 • Pripomočki – osvežitev knjižnega stanja inventure; pripomoček se sedaj izvaja preko procedure, ne več preko programske kode.

Fakturiranje

 • Na izpisih Kartica prodaje, Razlika v ceni in prodaja po mesecih smo dodali možnost filtriranja po datumu opravljanja storitve oz. odpošiljanja blaga.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Nastavitve programa
  • Umaknjena nastavitev cenika za RVC. Nastavitve za RVC se po novem upoštevajo enako kot se v FAKturiranju.
 • Prikaz in izračunavanje RVC je poenoteno na enak način kot na računih.
 • Odpravljene težave pri tiskanju dobavnic, ko v primeru tekstovnih vrstic ni pravilno prikazovalo nazivov in je v primeru vezi na več naročil zapisalo končnico dokumenta večkrat.
 • Izpis Pregled konsignacij
  • Dodana možnost filtriranja in prikaza glede na stanje. 
 • API: Metoda AddPurchaseOrder dopolnjena, da se upošteva Jezikovno področje pri predlaganju nazivov in opisov artikla.
 • Odpremni nalogi
  • Ob prenosu naloga v gotovinsko prodajo se izdane in odpremljene količine napolnijo iz količin za odpremo.
  • Če je dokument izdaje MSP, katera je bila narejena iz odpremnega naloga, že knjižena v knjigovodstvo, je odpremni nalog zaprt za popravljanje.
 • Pripomočki
  • Odklepanje odpremnih nalogov
   • Odpremni nalogi, ki so bili preneseni v gotovinsko prodajo in s tem davčno potrjeni, so izločeni iz izbora nalogov za odklepanje.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem, Predprejem
   • Pri uvozu podatkov preko t.i. »čarovnika za vnos« je dopolnjeno polnjenje popustov 2. – 5. pri kreiranju cen iz zadnje kalkulacije.
  • Gotovinska prodaja
   • V primeru, ko na vrsti prometa veljajo nastavitve »Vnos blagajnika« in »Vnos blagajnika preko gesla« je urejena zapustitev programa tudi, če blagajnik ni  ali pa je napačno vnesen.
  • Predračuni
   • Vnos in naknadno urejanje sestavnic in sestavnih delov na predračunu je poenoteno z delovanjem na negotovinski prodaji.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici kontrolnih nalogov QM za medfazno kontrolo je dodano navajanje operacij za katere so kontrolni nalogi izdelani. Operacije se navajajo samo v primeru ločenega razpisa kontrolnih nalogov MFK po posameznih operacijah.
 • Pripomočki – kontrola/sprememba sestavnic in tehnologije DN; pri kontroli sprememb tehnologije se sedaj preverjajo tudi podatki opomba, tip obračuna, priponka eR, skupinska operacija, šifra artikla kooperacija in samodejna pokalkulacija.
 • Kalkulacija planske cene je sedaj omogočena tudi, če je vodenje zaloge po planski ceni določeno na artiklu in ne na tipu skladišča:
  • V nastavitvah programa (zavihek splošno) dodana nova nastavitev kje je določen sistem planskih cen (na tipu skladišča ali na artiklu),
  • Prilagojen sistem kalkulacije po standardni sestavnici za izračun in prenos planske cene za ove kombinaciji nastavitev.
 • Odpravljene težave:
  • Kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljeno napačno zbiraje količine v zbiru »Polizdelki«.
  • Popravljen vpis strukture stroškov prevzema delovnega naloga /vrednosti delo in stroji sta bili zamenjani).
  • Pri vpisovanju alternativ na sestavni materialne sestavnice odpravljena težava pri izbrisu količine po prehodu med vrsticami.

 

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola - uvedena kontrola tipa kontrolnega plana nad izborom kontrolnega plana na Artikli-kontrola zavihek »medfazna kontrola«.

 

Kuhinja

 • Nov modul Kuhinja.
 • Večje spremembe v primerjavi z modulom Kuhinja, recepture jedilniki:
  • Spremenjene nastavitve za knjiženje ter povezane spremembe na šifrantih in nastavitvah programa, kar omogoča podporo več enotam kuhinj na enem nazivu
  • Dodana je možnost izbire ključa knjiženja po stroškovnem mestu in/ali stroškovnem nosilcu.
  • Pri formiranju naročil je dodana možnost formiranja naročil za vsko enoto v svojo knjigo naročila.
  • Poenostavljen vnos knjiženja porabe  

Natisni