Prepiši iz šifranta

Gumb  uporabimo, če želimo, da program  glede na podatke iz šifranta zaposlenih sam obračuna premije (jih doda v tekoči obračun). Za vsakega zaposlenega, ki:

ima izpolnjen datum pristopa v KDPZ (razen če je ta datum poznejši od leta/meseca obračuna) in

nima izpolnjenega datuma prekinitve zaposlitve (oziroma je ta datum poznejši od leta/meseca obračuna),

se doda ali popravi obračun premije z naslednjimi podatki:

Premija delodajalca, znesek - prepiše se glede na podatke zaposlenega

Premija delodajalca, obdobje premije od - prvi dan meseca obračuna

Premija delodajalca, obdobje premije od - zadnji dan meseca obračuna

Premija zaposlenega, znesek - prepiše se glede na podatke zaposlenega

Premija zaposlenega, obdobje premije od - če je v šifrantu izpolnjena premija, se upošteva prvi dan v mesecu glede na datum plačila obračuna, sicer pa prvi dan meseca, ki sledi mesecu obračuna.

Premija zaposlenega, obdobje premije od - če je v šifrantu izpolnjena premija, se upošteva zadnji dan meseca glede na datum plačila obračuna, sicer pa zadnji dan meseca, ki sledi mesecu obračuna.

Zaposlitev v mesecu obračuna – če je datum zadnje zaposlitve iz šifranta zaposlenih v mesecu obračuna, se prepiše ta podatek.

Prekinitev v mesecu obračuna - če je datum prekinitve zaposlitve iz šifranta zaposlenih v mesecu obračuna, se prepiše ta podatek.

Natisni