Ali so predvidene sankcije za nespoštovanje zakona?

 

Da. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) (Ur. list RS, št. 59/2010) v 31. členu navaja, da se z globo od 1.000 do 4.100 evrov kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika, če pošilja ali prejema e-račune zunaj enotne vstopne oziroma izstopne točke pri UJP.

Natisni