Vnos amortizacijske skupine

Vsebina se nanaša na:

·      Skupina: vpišemo šifro amortizacijske skupine.

·      Naziv amortizacijske skupine: vpišemo poljuben tekst, naziv amortizacijske skupine; polje naj ne bi bilo prazno.

·      Stopnja amortizacije: vpišemo stopnjo amortizacije. V primeru, da je polje prazno, program opozori, vendar dovoli nadaljevanje izvajanja programa.

·      Metoda obračuna: program predlaga linearno metodo, lahko izberete tudi degresivno.

·      Konto nabave:iz  Šifranta kontov iz DK-ja izberemo ustrezen konto nabave osnovnega sredstva. Konto se bo ponudil za vnos po vpisu amortizacijske skupine pri vnosu osnovnega sredstva. Polje je lahko prazno.

·      Obračun amortizacije: omogočen vnos, da se amortizacija vnaša ali pa ne. Program ponudi Da se.  Podatek se bo ponudil za vnos po vpisu amortizacijske skupine pri vnosu osnovnega sredstva.

·      Procent neodpisane vrednosti: vnesemo procent neodpisane vrednosti. Podatek  se bo ponudil za vnos po vpisu amortizacijske skupine pri vnosu osnovnega sredstva.

·      Opombe – vpišemo poljubno opombo.

Natisni