GetAnalytics

~<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfAnalytic xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Analytic>
    <AnalyticId>00001</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>ODKUP</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2016-10-19T14:30:35.88</InsUpdDate>
  </Analytic>
  <Analytic>
    <AnalyticId>00002</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>URGENT</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2013-06-13T16:05:22.837</InsUpdDate>
  </Analytic>
  <Analytic>
    <AnalyticId>00003</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>STOCK</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2017-12-01T12:02:24.397</InsUpdDate>
  </Analytic>
  <Analytic>
    <AnalyticId>00004</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>garancija</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2013-06-19T10:39:30.137</InsUpdDate>
  </Analytic>
  <Analytic>
    <AnalyticId>00005</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>Testni dokumenti</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2017-03-20T08:58:27.073</InsUpdDate>
  </Analytic>
  <Analytic>
    <AnalyticId>00006</AnalyticId>
    <AnalyticDescription>Testni dokumenti II.</AnalyticDescription>
    <Active>true</Active>
    <InsUpdDate>2017-03-20T12:43:00.647</InsUpdDate>
  </Analytic>
</ArrayOfAnalytic>

Natisni