Obresti

V OBR lahko vnesemo poljubno število obresti. Vsaka je definirana s šifro in nazivom ter dnevom obrestovanja (prvi ali zadnji dan). V okviru posamezne vrste obresti pa lahko vnašamo datumske spremembe obrestnih mer (ločeno revalorizacijske od realnih obresti).

Finančni podatki Banke Slovenije – temeljna obrestna mera in obrestna mera zamudnih obresti - so objavljeni tudi na spletni strani Banke Slovenje: http://www.bsi.si.

Šifrant obresti hrani seznam vseh obresti, katere bomo uporabljali pri obračunavanju obresti. Prikažemo ga v oknu Obresti , ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti (Alt + Š) izberemo podmeni Obresti (Alt + B).

Podrobnejša navodila so v navodilih za uporabo SAOP šifrantov.

Natisni