Zavihek Vloga

Na zavihku Vloga vpisujemo podatke vezane na prejeto vlogo za vključitev oskrbovanca v oskrbo.

·      Številka vloge – prvič vpišemo številko vloge, nato nam program številči vloge zaporedoma.

·      Datum prispetja – vpišemo datum prispetja vloge.

·      Od kod prihaja – v primeru, da gre za prehode iz enega doma upokojencev v drugega, se to zabeleži v to polje.

·      Želena vrsta sobe – vpišete želje oskrbovanca oz. skrbnikov glede vrste sobe.

·      Vrsta oddelka – izberemo med Pokretnim in Nepokretnim oddelkom.

·      Prejeta dokumentacija – preko gumba Prejeta dokumentacija se vnaša dokumentacijo vezano na vlogo: izberete med različnimi dokumenti in za vsakega lahko določite datum vložitve v vlogo oskrbovanca: D - Potrdilo o državljanstvu, B - Potrdilo o stalnem bivališču, F - Fotokopija osebnega dokumenta, O - Odločba pristojnega organa oz. izvedenjsko mnenje, Z - Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, V - Dokazilo o višini prejemkov uporabnika, I - Izjava o načinu plačila.

·      Datum popolnitve vloge – datum vpišemo, ko je vloga popolna.

·      Datum obravnave – vpišemo datum, ko se odločamo o tem, ali bomo vlogo sprejeli ali zavrnili.

·      Kandidat sprejet – Da ali Ne. Če oskrbovanca sprejmemo v oskrbo, izberemo Da, sicer Ne.

·      Obrazložitev – v primeru, da kandidata nismo sprejeli v oskrbo, potem je obrazložitev obvezna.

Natisni