Občinski samoprispevki

Ukaz je namenjen vnosu podatkov o samoprispevkih po občinah.

Šifra občine - vpišemo šifro občine, za katero se obračunava samoprispevek.

Naziv samoprispevka – vnesemo naziv samoprispevka.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja občino, kateri bomo nakazovali samoprispevek. Šifra stranke občine mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke občine nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro in naziv stranke ter bančne račune, na katere se bodo nakazovali občinski samoprispevki (iz šifranta, ki se odpre, če kliknemo na gumb , izberemo banko, pri kateri ima občina odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v šifrant strank). Nato shranimo novi vnos z gumbom Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima občina odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v podatke o občini v šifrantu strank.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih občine.

% samoprispevka – vpišemo odstotek samoprispevka.

Najnižji znesek – vpišemo najnižji možni znesek samoprispevka oz. pustimo znesek 0, ki ga predlaga program. Podatek »Najnižji znesek« vpišemo v primeru, ko je samoprispevek določen v fiksnem znesku.

Najvišji znesek – vpišemo najvišji možni znesek samoprispevka oz. pustimo znesek 999.999.999,99, ki ga predlaga program. Podatek »Najvišji znesek« vpišemo, ko je samoprispevek določen v fiksnem znesku – v tem primeru mora biti najvišji znesek enak najnižjemu znesku samoprispevka (če je npr. samoprispevek določen v fiksnem znesku 1000,00 SIT, bomo pri najnižjem in najvišjem znesku  obakrat vnesli  znesek 1000 SIT).

Osnova za obračun - izberemo osnovo za obračun samoprispevka: bruto ali neto.

 Datum začetka – datum začetka obračunavanja samoprispevka

Datum zaključka – datum do katerega naj se obračunava samoprispevek.

Opombe – poljubno.

 

Natisni