O programu

Program Obračun plač zaposlenih – OPZ je namenjen obračunavanju plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in ostalih izplačil na osnovi delovnega razmerja. Z njim ne moremo obračunavati pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, sejnin, najemnin, dividend in podobnih osebnih prejemkov.

Obračunane podatke program izpiše v obliki predpisanih obrazcev, statistik in različnih zbirnikov. Možen je tudi izpis podatkov iz šifrantov.

Ob posebni oznaki v licenci programa lahko izvedemo obdelavo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (PPZ).

Program deluje v okolju Windows 95/98/NT/XP. Uporabljamo ga lahko samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi.  Tako lahko določimo konte in povezave za knjiženje v program Dvostavno knjigovodstvo, pripravimo podatke za avtomatski prenos plačil na banko ter podatke za obračun dohodnine in obdelavo M4/M8.

Natisni