Verzija 2017.14.001 z dne 01.12.2017

 

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave

 • Izterjave - Opominjanje
  • gumb Izstavitev: med vzorce dodan nov SAOP vzorec Opomin z UPNQR
  • Tiskaj - Seznam opominov: obstoječi izpis dopolnjen s kolono Neplačano in %. V koloni Neplačano je seštevek znesek neplačanih postavk opomina, če je bil izstavljen opomin z naslednjo stopnjo oz. če opominu ni sledila višja stopnja opomina, potem seštevek trenutnega stanja postavk opomina.
 • Plačevanje

           • Urejen prenos kontov, analitik, podatkov o tečajnih listah za primere zapiranja deviznih postavk in izračuina pripadajočih tečajnih razlik.

 • Pregled knjiženja
  • dodan izvoz v CSV datoteko.

 

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca/Izkazi

Urejena težava pri preačunih v tuje d.e.

Knjiga prejetih računov

Pripomočki -  Skeniranje računa – ko se kreira račun iz skeniranja se dodajo tudi podatki o referentu za potrjevanje, skupini potrjevalcev in skrbniku dokumenta iz knjižne skupine

Osnovna sredstva

Nastavitve - Zavihek Povezave

Dodana možnost izbire šifranta zaposlenih. Izbran šifrant se upošteva pri ponujanju šifer zaposlenih na reverzih.

Plačilni promet

Priprava plačilnih nalogov

 • Odpravljena težava pri pripravi plačilnega naloga, ko se je pred kontrolno številko vrinil pomišljaj

Kadrovska evidenca

 • Priprava odločb o letnem dopustu
  • Urejeno zaokroževanje v primeru sorazmernega izračuna letnega dopusta.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Urejen prikaz podatkov v primeru skupnega šifranta strank.
 • Odpravljena možnost za napako med izračunom delovne dobe na dan

Obračun plač

 • Obračun
  • Urejen prenos iz posrednega v neposredni vnos v določenih situacijah z negativnimi zneski vrstic.
  • Odpravljena težava z zaokroževanjem zneskov obračunskih vrstic.
  • Odpravljena težava zaradi katere je v nekaterih primerih prihajalo do počasnega izvajanja obračuna
 • Obračunski list
  • Urejen podatek strošek plače na obračunskem listu za avtorski honorar.
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • Dopolnjena priprava podatka datum pristopa v datoteki VIRPN2.DAT. Namesto datuma vpisanega v nastavitve programa, se bo upošteval datum vpisan na zaposlenemu.
 • Evidenca prisotnosti
  • Preglednica je dopolnjena s podatki: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, dodatne analitike in organizacijska enota
 • Nastavitve program
  • Omogočen vnos več družb za obračun prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

Obračun potnih nalogov

 • Dopolnjen izračun dnevnic v primeru ločenega izračuna po dnevih za javni sektor.

Trgovina na drobno

 • Gotovinska prodaja
  • Prenos podatkov na off-line
   • Ureditev prenosa šifranta »Popusti – stranke«
  • Delni storno
   • V izbor računov za delni storno se lahko izbere samo dokumente, kateri imajo datume manjše ali enak datumu računa, ki se vnaša. Enako velja tudi pri knjiženju v novo leto, ko še ni bil prehod narejen.
 • Pri knjiženju prevzema NDK v prevzem TDR se v primeru, ko je stranka na prejemu preko države označena za intrastat, napolnijo podatki za intrastat v glavi in vrsticah (status intrastat, država odpošiljanja, poreklo in količina v dodatni ME).
 • Prejemi
  • Popravek sortiranja na preglednici prejemov preko podfiltra "Fakturna vrednost"
 • Vračilo DDV kupcem
  • V zahtevkih za vračila DDV so se uredili prikazi številk računov. Dosedanje številke računov so prikazane pod »interne številke«, številke računov pa so prikazane v obliki za davčno potrjevanje.
 • Ureditev delovanja ključev varnostnega sistema "TDR - MENI, Pripomočki - Osvežitev knjižnega stanja inventure« in "TDR - MENI, Pripomočki - Polnjenje prodajnih cenikov".
 • Na vnosnih formah prejemov in predprejemov ločitev bližnjic za vnos odvisnih stroškov in izbor tiskanja nalepk.

 Materialno skladiščno poslovanje

Pri knjiženju prevzema NDK v predprejem MSP se napolnijo podatki evidenčne cene na enak način, kot ob ročnem vnosu vrstice predprejema.

 • Izpisi
  • Popravek v izpisu Stanje zalog z upoštevanjem prometa CS, ko se je na izpisu prikazal podatek artikla, kateri ni bil v nastavitvenih podatkih določene skupine artikla. Pri tem se je uredil tudi prikaz zbirnih podatkov sumiranih vrednosti MSP in CS.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Podprt sistem izpisa AR kode v ARCloud sistem.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Spremenjeni algoritmi preračuna vrednosti rabatov in DDV.
  • Dodane kontrole in izpis morebitnih napak v primeru knjiženja odpreme v MSP prejem drugega uporabnika.
 • Izpisi
  • Optimizirano delovanje pregleda Napoved zaloge v tabeli.

Fakturiranje

 • Podprt sistem izpisa AR kode v ARCloud sistem.
 • Spremenjeni algoritmi preračuna vrednosti rabatov in DDV. Po novem se avansi upoštevajo po Maloprodajnem načinu (vrednost z ddv).

Večnivojski razpis proizvodnje

Knjiženje – delovni nalogi, v primeru nezadostne zaloge sestavin uskladili delovanje »Knjiženje MES« z delovanjem »Serijsko knjiženje«.

 • Knjiženje – delovni nalogi, na listi napak in protokolu knjiženja funkcije »Serijsko knjiženje« uredili izpis datuma liste in odpravili podvajanje podatkov.
 • Knjiženje - delovni nalogi, na funkciji "Prenos" v primeru povezave z odpremnimi nalogi smo odpravili težavo prenosa merskih enot sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi, na zavihku »Splošno« je dodan gumb »Priprava Ser.št.«, ki po aktivaciji napolni podatka »Serijska št. od« in »Serijska št. do«.
  • Gumb je aktiven le, če v nastavitvah okolja programa iCenter obstaja ključ »VRPSERST« z vpisano vrednostjo »LLOSSSSSS_GA«
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, prenovljen sistem izračuna datuma potrebe sestavin za razpis podrejenih delovnih nalogov in/ali naročil dobaviteljev. Upošteva se datum dejanskega nastopa negativne razpoložljivosti. Ravno tako se v opombe (in veze) formiranih naročil dobaviteljev in delovnih nalogov napolnijo le podatki o delovnih nalogih od prve negativne razpoložljivosti naprej.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje

Na zavihku Prošnje dodana možnost tiskanja Zaprosila za posredovanje podatkov iz uradnih evidenc. Da se ta možnost prikaže morate imeti nameščeno Word predlogo "Zaprosilo za podatke - Word". Predloga se nahaja na povezavi http://www.icenter.si/v1/media/word.predloge.zip. Datoteko najprej shranite na izbrano mesto na vašem računalniku (npr. v mapo na namizju). Datoteko nato ekstrahirate (ekstrahirano datoteko prav tako shranite na izbrano mesto na vašem računalniku). V ekstrahirani datoteki poiščete Word predlogo "Zaprosilo za podatke - Word".doc ter jo kopirajte v mapo z vašimi Word predlogami. Pot do te mape je zapisana v SZO - Nastavitve - Osnovni podatki – zavihek Dodatno - polje Word predloge. Poleg omenjene Word predloge lahko prenašate tudi ostale. Pozorni morate biti le na to, da ne prekrijete vaših obstoječih Word predlog.

 • Začasno prebivališče

Urejeno, da se seznam podaljšanih prijav začasnega prebivališča izpiše naraščajoče glede na datum poteka prijave

Obračun

 • Obračun - Sociala - Pošiljanje računov

Na formi Poročila program sedaj vpraša ali želite arhivirati račune in tega ne stori samodejno pri vsakokratnem tiskanju ali izvozu računov. Svetujemo vam, da račune vsaj enkrat arhivirate.

 

Natisni