Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

Kadrovska evidenca

 • Omogočena priprava obrazca Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8).
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico je dodano polje Plača po ZSPJZ.
 • Izpis gesel zaposlenih
  • Omogočeno več načinov razvrščanja zaposlenih na izpisu.
  • Urejen izpis naslova začasnega bivališča in naziva naslovnika.
  • Omogočen izpis potrdila o prejemu gesla za elektronsko prejemanje obračunskih dokumentov.

Obračun plač zaposlenim

 • Vrste obračuna
  • Omogočeno kontiranje zneska oprostitve razlike do najnižje osnove prispevkov za vse oziroma določen prispevek.
 • V OLAP analizo obračunov je dodano polje Raz. do naj. os. za pl. pris. (Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov).
 • Omogočen izpis zahtevka za refundacijo nadomestil 3 dni.
 • Odpravljena težave z delitvijo prispevkov po obračunskih vrsticah.
 • Urejen prikaz podatkov koriščenja viška ur pri potrjevanju odsotnosti.
 • eBOL
  • Urejen prenos podatkov krajše zadržanosti v primeru eBOL, ki nimajo vpisanega podatka zadržan od dela. 

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena težava z varnostnim sistemom za dostop do nastavitev programa.
 • Odpravljena težava z izračunom izmen v primeru celodnevnih dogodkov.

Artikli

 • v nastavtitve lastnost artiklov smo dodali nastavitve povezane z uporabao šifranta klasifikacij. Lastnosti, ki jih nastavimo so: uporaba drevesnega pogleda, možnost dodajanjam na artikle samo končnih klasifikacij in dolžino do 5 nivojev klasifikacij.
 • v šifrantu artiklov se klasifikacija prikazuje kot preglednica (standardno) ali kot drevesna preglednica z klasifikacijami združenimi v do 5 nadrejenih nivojev.
 • pri uporabi drevesnega pogleda klasifikacij in izbranem dodajanju samo končnih klasifikacij, na artikle ni možno dodajati klasifikacij iz vmesnega nivoja.
 • odpravljena težava pri naprednem uvozu artiklov v šifrante artiklov z nenumeričnimi šiframi

Stranke

 • Dodani hitri filtri na preglednico bančnih računov, za izbiro aktivnih in neaktivnih bančnih računov.

Fakturiranje

 • Na račune izstavljene v eSlog 2.0 obliki, smo dodali vizualizacijo. Vizualizacja je skupna z minimax-om.
 • Spremenjeno delovanje pri serijskem izvozu e-slog:
  • Izvoz tvori e-slog v formatu 2.0. privzeto
  • Izvoz tvori e-slog v formatu 1.6.1 ko je tako na stranki vnesena izstavitev.
  • V dnevnik se beleži kopija računa.
 • Pri izvozu temeljnic izdanega računa je bila dodana možnost izvoza v zapis VOD.

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – prenos naročil kupcev v plan proizvodnje; popravljeni izračuni po metodi »manjkajoča količina«. Sedaj se o tej metodi izračunajo pravilne količine za prenos naročila v plan proizvodnje.
 • Naročila kupcev – na naročilih kupcev prenesenih v delovne naloge (ali plan proizvodnje) VRP lahko tudi na vnosni formi spreminjamo podatke o količini, cenah, popustih, nazivih in opisih (enako kot na vrstičnem vnosu).
 • Naročila kupcev – Dodana možnost priprave dobropisa vezanega na določen račun. Funkcionalnost je pod Obdelave in je vezana na varnostni sistem.
 • Odpremni nalogi – na odpremnih nalogih knjiženih v MSP lahko odpremljeno količino spreminjamo tudi na vnosni formi.
 • Odpremni nalogi – ​Dodana možnost priprave dobropisa vezanega na določen račun. Funkcionalnost je pod Obdelave in je vezana na varnostni sistem.
 • Odpremni nalogi – ​Odpravljena težava pri knjiženju v MSP ko je bila brisana vrstica z artiklom ki ima vodenje serij, ta pa ni bila izpolnjena.

 • Pripomočki – avtomatsko formiranje naročil; posodobljen sistem predlaganja analitik (SM, SN, referent, analitika) na izdelanih naročilih dobaviteljem glede na nastavitve knjige naročil dobaviteljem ter podatke iz šifranta stranke dobavitelja. V primeru, kadar prenašamo analitike iz naročil kupcev in določena nabavna potreba analitik nima, se bodo dodelile analitike iz knjige naročila dobavitelja oziroma iz stranke dobavitelja.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Pripomočki – osveževanje knjižnega stanja inventure; odpravljena napaka procedure pripomočka, ki je povzročila, da v rezultatu inventure (po izvedbi osveževanja knjižnega stanja) inventure ni bilo več informacije o zadnji nabavni ceni.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; ob zamenjavi tehnološkega postopka na že odprtem delovnem nalogu, se sedaj na kooperantskih operacijah takoj pojavi cena storitve (ni potrebno »osveževati cene«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pregled nadrejenih DN. Na funkciji pregleda nadrejenih delovnih nalogov smo dodali možnost izbire nadrejenih nalogov v preglednici. V primeru »prenosa serijskih številk« se le-te iz podrejenega delovnega naloga prenesejo samo na izbrane nadrejene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova kolona »Prenos v WMS«. Prikazuje ali je delovni nalog bil poslan v WMS aplikacijo (preko gumba-funkcije »Prenos WMS«). V primeru, da se zaloga artikla-izdelka li skladišča izdelka vodi po planski ceni, gumb-funkcija »Prenos WMS« ni aktivna, če izdelek nima vpisane planske cene.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; v pripomočku smo s to verzijo omogočili tudi »knjiženje«.

Knjiga prejetih računov

 • Prejteti račun - Zavihek Prejemi - optimizira se prikaz zapisov v preglednici Zapis odvisnih stroškov
 • Preglednica prejetih računov - dopolnjen je uvoz eračunov - uvoz deluje skladno z nastavitvijo "Uvozi stoškovno mesto" iz eračuna na prejeti račun.
 • Preglednica prejetih računov - dopolnjen je uvoz eračunov  - dopolnjene so kontrole za dokumente eIOP in eOpomin v eslog 2.0 obliki

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska: 
   • na pregled je dodana kolona Vračila. 
   • dopolnjen uvoz izpiska: če je bil v plačilnem prometu pripravljen nalog za vračilo kupca, se ob uvozu vzpostavi povezava na nalog, plačilu se vpiše konto, stroškovno mesto, nosilec, referent ali nalog, stran knjiženja je spremenjena, znesek ima negativni predznak. V koloni Vračilo se postavi kljukica.
   • okno za obdelavo izpiska: vzpostavljen pomočnik Vračilo plačila, preko katerega se z označitvijo glede na vir informacije in konto spremeni stran knjiženja in znesek dobi negativen predznak.
   • na deviznem izpisu je pomočnik za Vračilo plačila neaktiven.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejena pravilna priprava e-Opomina za potrebe pošiljanja na UJP portal.
 • Izpisi in pregledi - IOP: Urejena pravilna priprava e-IOP za potrebe pošiljanja na UJP portal.

Obračun storitev

 • Urejen izpis »Doplačilo oskrbnine -> Občina, skupina, naziv otroka«  »Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev« 
 • iz »Doplačilo oskrbnine -> Občina, skupina, naziv otroka« umaknjen izpis »Doplačilo k ceni programa«
 • Urejeni so popravki na pripravi obračuna za poračun

Davek na dodano vrednost - N

 • Pri povezovanju popravka dokumenta na vnosnem oknu se sedaj v labeli izpiše številka listine.

web.API

 • Customers: Dodana polja v API metodi, vezana na "Obvezno plačilo po predračunu", "Šifra načina dostave" in "Šifra za iskanje".

Natisni