Nastavitve

Preden začnemo resno uporabljati program, je koristno, da podamo potrebne nastavitve. To navadno storimo kar ob prvem zagonu programa, tako da nastavitev pozneje praviloma ni treba več spreminjati. Vse opravimo v pogovornem oknu Nastavitveni podatki. Odpremo ga v meniju Šifranti in nastavitve - Nastavitve.

Nastavitveni podatki so organizirani v treh zavihkih.

Opombe - vnos poljubnega teksta

Splošno:

Oglejmo si pomen izbir v tem pogovornem oknu:

·    Leto – izpiše se leto, za katero knjižimo poslovne dogodke. Podatka tu ne moremo spremeniti, gre pa za letnico, ki smo jo vpisali ob prvem zagonu programa.

·    Priimek in ime – vpišemo priimek in ime zasebnika – davčnega zavezanca.

·    Naslov – vpišemo naslov zavezanca oz. društva.

·    Pošta – v desno okence vpišemo poštno številko (npr. 5000), ali pa jo izberemo v šifrantu pošt. Šifrant pošt odpremo s klikom na gumb . V levem okencu se zdaj izpiše šifra države (npr. SI za Slovenijo), desno pa naziv pošte (npr. Nova Gorica).

·    EMŠO – vpišemo enotno matično številko zavezanca.

·    Datum rojstva – vpišemo rojstni datum zavezanca.

·    Stranka zavezanec – vpišemo šifro zavezanca, če smo naše podatke shranili v šifrant strank, v katerem so tudi podatki o naših kupcih in dobaviteljih. Kadar šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo označimo v šifrantu strank. Ko to storimo, se desno od okenca prikaže ime stranke.

·    Drugi podatki – vnesemo poljubne opombe o zavezancu.

·    Stranke – odločimo se, ali bomo pri knjiženju uporabljali šifrant strank. Na voljo imamo tri možnosti: vnos šifre stranke je obvezen (izbira Obvezen vnos) ali ne (izbira Neobvezen vnos). Tretja odločitev (izbira Ni vnosa) pomeni, da šifranta strank ne želimo uporabljati. Privzeta je druga možnost, kar pomeni, da vnos šifre ni obvezen, kljub temu pa si s šifrantom strank lahko pomagamo.

·    Analitike – odločimo se, ali bomo pri knjiženju uporabljali šifrant analitik. Tudi tu imamo tri možnosti, ki so enake kot pri šifrantu strank.

·    Datum začetka poslovanja – vpišemo datum začetka poslovanja zavezanca. Datum lahko označimo tudi v koledarčku, ki se odpre ob kliku na puščico. Ta datum sme biti večji od datuma konca poslovanja.

 

 

·    Datum konca poslovanja – vpišemo datum konca poslovanja zavezanca. Datum ne sme biti manjši od datuma začetka poslovanja, sicer program javi napako.

·   

·    3.   Povezave

·    Šifra šifranta  za stranke – vpišemo šifro šifranta pod katero so zapisane stranke, ki jih bomo uporabljali v EK.

·    Številka uporabnika za DDV – vpišemo številko, kadar je uporabnik zavezanec za DDV in želimo program EK/2000 povezati z davčnim knjigovodstvom oz. programom DDV/2000.

·    Povezava s PP – polje aktiviramo, ko želimo program EK/2000 povezati s plačilnim prometom.

·    Številka uporabnika za PP – polje je dostopno, ko je aktivno polje Povezava s PP. Vpišemo številko uporabnika za plačilni promet.

Natisni