Uvodni računski del

V tem delu se preberejo podatki iz šifranta zaposlenih, ki so pomembni tudi za obračun plač. Te podatke program uporablja v nadaljevanju algoritma oziroma jih shrani za potrebe poznejših obdelav, izračuna pa tudi nekaj obračunskih podatkov.

Za obračun pomembnejši podatki, ki se shranijo oziroma izračunajo v tem delu, so:

podatki za povrnjene boleznine: preberejo se podatki za izračun osnove za refundirane boleznine, izračuna se količnik revalorizacije in revalorizirana osnova

podatki o relaciji za prevoz na delo: relacija, razdalja in znesek prevoza iz šifranta relacij

stroškovno mesto in ocena stroškovnega mesta

shrani se podatek o delovnem času (na dan, na teden): med drugim se uporabita pri obdelavi M4/M8

podatki o benefikaciji: šifra benificiranega dela in prispevek za beneficirano delo - za obračun prispevka

podatki o bivališču: krajevna skupnost in občina za obračun samoprispevkov

šifra sindikata za obračun sindikalne članarine

podatki o zaposlitvi: datum zadnje zaposlitve, datum prekinitve, ali je plača po kolektivni pogodbi, status zaposlitve (določen, nedoločen čas...)

enota ZPIZ, ki se kasneje uporabi pri obdelavi M4/M8

podatki o letnem dopustu: število ur dopusta po odločbi -koliko ga pripada za tekoče leto in koliko neizkoriščenega dopusta iz preteklega leta še pripada v tekočem letu

podatki o delovni dobi (ločeno za stalnost in skupno delovno dobo): izračuna se delovna doba v letih, mesecih in dnevih; glede na ugotovljena leta se izračuna odstotek za delovno dobo, ki pripada zaposlenemu glede na lestvico. Program šteje delovno dobo od datuma zadnje zaposlitve do datuma za delovno dobo iz nastavitev obračuna po metodologiji ZPIZ (podobno se izračunava v obdelavi M4/M8) in pri tem upošteva delovni čas zaposlenega (ure na dan). Beneficirana doba, dokupljena delovna doba ipd. niso vključene v delovno dobo, ki se upošteva in izpisuje v obračunu plač. Ko program izračuna delovno dobo od zanje zaposlitve, ji prišteje še delovno dobo pred zadnjo zaposlitvijo (oziroma delovno dobo pred zadnjo zaposlitvijo pri istem delodajalcu za izračun delovne dobe za stalnost).

podatki o dohodninskih olajšavah: odstotek in znesek splošne olajšave (odstotek splošne olajšave iz podatkov zaposlenega oziroma odstotek splošne olajšave iz nastavitev OPZ, če ima zaposleni le oznako, da mu pripada splošna olajšava, nima pa vpisanega odstotka splošne olajšave) ter odstotek in znesek olajšave za družinske člane (iz podatkov zaposlenega).

Natisni