Zavihek Splošno

 

Na zavihku Splošno višemo splošne podatke glede izvršbe:

·      Izvršbe iz – Lahko izbiramo med dvema možnostma za pripravo izvršb in sicer:

Prometa - pri pripravi izvršb bo program upošteval zapadle terjatve iz prometa dvostavnega knjigovodstva za izbrane konte (zapadle odprte postavke).

Opominov – pri pripravi izvršb bo program upošteval podatke iz opominov za izbrano stopnjo opomina.

·      Dovoljeni dnevi zamude preko zapadlosti – pri pripravi izvršb bo program upošteval samo tiste terjatve, kjer je zamuda večja od števila dni, ki so vpisani v tem polju.

·      Minimalni znesek terjatve – program bo pri pripravi izvršb upošteval samo tiste terjatve, kjer je odprti znesek terjatve večji od zneska vpisanega v tem polju.

·      Šifra dogodka – v šifrant dogodkov vpišemo šifro dogodka pod katerim se bojo shranjevale vse pripravljene izvršbe po posameznih strankah v Šifrantu strank na Dogodkih. Dokument se shrani kot XML datoteka.

·      Dnevi za opozorilo – vpišemo število dni za opozorilo. Dneve za opozorilo program upošteva pri izračunu podatka 'Opomni me' v Outlooku. Nastavitev urejajo samo tisti uporabniki, ki imajo urejeno Aktivno obveščanje.

·      Zakoniti zastopnik upnika – vpišemo osebne podatke zakonitega zastopnika podjetja za katero pripravljamo izvršbe.

·      Transakcijski račun upnika – vpišemo podatke o transakcijskem računu, na katerega nam bo sodišče nakazalo sredstva iz izvršbe.

 

·      Dogovorjena krajevna pristojnost pravdnega sodišča:

Šifra sodišča – v to polje vpišemo šifro sodišča iz šifranta, ki je objavljen na spletni strani sodišča.

Sedež sodišča – vpišemo sedež sodišča.

Oznaka listine – vpiše se oznaka listine oz. sporazuma med kupcem in dobaviteljem o pristojnosti sodišča v primeru spora.

 

·      Zamudne obresti – dodamo kljukico, če želimo od dolžnika terjati tudi Zakonite zamudne obresti.

·      Stroški upnika – vpišejo se stroški, ki jih ima upnik v samem postopku izvršbe in se prištejejo skupni terjatvi, ki jo terjamo od dolžnika.

Obrazec – vpišemo stroške obrazca. Stroški so 0€, ker bomo podatke oddali v elektronski obliki.

Poštnina – vpišemo stroške poštnine. Stroški so 0€, ker bomo podatke oddali v elektronski obliki.

Odvetnik – označimo kvadratek s kljukico če vlagamo predlog za izvršbo po pooblaščencu, ki je odvetnik in zahtevamo  povračilo odvetniških stroškov.

Odvetnik zavezanec za DDV - odvetnik  je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

Taksa – če zahtevamo vračilo plačane takse za predlog in sklep, označimo polje taksa s kljukico.

Drugi stroški – opis – z besedami vpišemo ostale stroške, ki so nastali pri pripravi predloga izvršbe.

Drugi stroški – znesek – vpišemo skupni znesek ostalih stroškov, ki so nastali pri pripravi predloga izvršbe.

Obresti – označimo kvadratek s kljukico če zahtevamo zamudne obresti od stroškov postopka (odvetnika, obrazcev, poštnine ter drugih stroškov, ki so nastali pri pripravi predloga izvršbe).

Gospodarska zadeva – polje označimo s kljukico če gre za spor, v katerem na podlagi 481. člena Zakona o pravdnem postopku veljajo pravila o gospodarskih sporih.

Natisni