Ročni vnos obračunov

V OBR lahko vnesemo poljubno število obračunov obresti. Vsak obračun je definiran z letom in šifro obračuna. V okviru enega obračuna imamo lahko več postavk. Poudariti moramo, da sam vnos obračunov in postavk še ne izračuna obresti, ampak samo pripravi zahtevane podatke za izračun.

V oknu Obračuni kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre se novo okno z dvema zavihkoma: Osnovno in Postavke. V zgornjem delu okna sta že definirana podatka Leto in Številka obračuna (če obstaja v letu vsaj en obračun, program predlaga za eno višjo številko od najvišje, sicer se podatek ročno vnaša).

 

Zavihek Osnovno

 • Datum obračuna – datuma ne moremo vnašati, saj program že sam določi računalniški datum.
 • Šifra stranke – izberemo stranko, za katero bomo obračunavali obresti.
 • Interna številka obračuna – Obračuni se številčijo tudi interno – za vsako stranko posebej.
 • Šifra obresti – izberemo obresti, po katerih bo program izračunal obresti.
 • Šifra vrste obračuna – izberemo vrsto obračuna. Glede na izbrano vrsto obračuna se bo izpisal naziv, glava in končnica obrazca obračun obresti.
 • Glava, Končnica – glede na izbrano vrsto obračuna, se izpišejo vrstice glave in končnice obrazca obračun obresti, vnesene podatke pa lahko spreminjamo.
 • Datum plačila – informativni podatek kdaj so bile obresti plačane.
 • Znesek plačila - informativni podatek o višini plačanih obresti.
 • Znesek revalorizacijskih obresti, Znesek realnih obresti, Znesek obresti – izpišejo se zneski obračunanih obresti, podatkov sami ne moremo vnašati ali spreminjati.
 • Obračun zaklenjen, Datum zaklenitve –v primeru, da vnašamo podatke za obračun, se polje Obračun zaklenjen samo izpolni z Ne, v polje Datum zaklenitve pa ne moremo vnašati podatkov. Po izračunu obresti se obračun zaklene: polje Obračun zaklenjen se izpolni z Da, Datum zaklenitve pa z datumom izračuna obresti.

Zavihek Postavke

Na zavihek Postavke vnašamo postavke enega obračuna za določeno stranko. To so odprti računi ali računi z zamujenim plačilom.

Vnos postavke obračuna

Postavke vnašamo tako, da na zavihku Postavke kliknemo na gumb Vnesi zapis:

 • Dokument – vpišemo dokument
 • Opis – če želimo, lahko vnesemo opis.
 • Sprememba glavnice – če jo označimo in če jo bomo označili tudi v naslednjem zapisu, bo znesek glavnice v trenutnem zapisu vplival na velikost Znesek glavnice prej naslednjega zapisa.
 • Znesek glavnice – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti, v primeru, da smo označili Sprememba glavnice, pa  vpišemo le spremembo zneska.
 • Prištej/Odštej – Izberemo lahko plus ali minus. Polje je aktivno v primeru, ko imamo obkljukano polje Sprememba glavnice.
 • Pri izbiri Prištej se Znesek glavnice in znesek obresti prištejeta.
 • Pri izbiri Odštej se  Znesek glavnice odšteje, obresti se prištejejo.

Opozorilo:

V kolikor ne želimo prištevanja obresti  polji Sprememba glavnice in Prištej/Odštej  ne izpolnimo(pustimo prazni). Za vsak vneseni znesek vpišemo začetni in končni datum obdobja obrestovanja.

 • Datum od, Datum do – vtipkamo oziroma s pomočjo koledarčka poiščemo datuma, od in do katerega bomo izračunali obresti na glavnico.

 

Po vnosu potrebnih podatkov postavke, kliknemo na gumb Potrdi (Alt + P). Vnesena postavka se je zapisala v preglednico. Na enak način pa lahko dodamo več postavk za določeno stranko in določen obračun.

 • Šifra obresti – Šifro obresti in s tem obrestno mero izračuna obresti lahko izberemo za vsako postavko posebej.

Natisni