Verzija 208.02

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos« sedaj lahko predlaga količino za prenos sestavine, ki je enaka potrebni količini povečani za dodatek definiran na sestavini.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri zaključevanju delovnih nalogov v primeru uporabe funkcije »Serijsko knjiženje DN«.
 • Knjiženje – delovni nalogi, datoteke »prenos MES« in »Stop MES« prilagojene spremembam v Tera Plan programski opremi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Prenos« je možno sedaj vpisovati datum prenosa (prej se je knjižil prenos izključno s sistemskim datumom) ter zabeležko polja »dokument«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje« odpravljene težave zaključevanja delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri tiskanju nalepk smo na podatkovni set qryNalepke dodali podatek o knjigi, številki in letu delovnega naloga ter pakiraju iz vrstice priprave nalepk.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; vrstni red prenosa vrstic naročil kupcev v plan proizvodnje je sedaj enak vrstnemu redu vsrtic v naročilih (prej se je urejalo po šifri artikla).
 • Knjiženje – plan proiuzvodnje; pri »Razpisu proizvodnje« se v primeru vklopljene povezave z naročili kupcev in vklopljenemu prenou referenta iz naročila sedaj v vseh kombinacijah prense referent iz naročila kupca.
 • Dopolnitve vezane na plan proizvodnje:
 • Delovnih nalogov izdelanih iz plana proizvodnje (ali rezervacij plana proizvodnje) se na preglednici delovnih nalogov ne more več brisati. Na takih nalogih je tudi onemogočena sprememba šifre izdelka.
 • Vrstice plana proizvodnje, ki so razpisane v delovne naloge (ali rezervirane) se privzeto ne morejo več spreminjati. Preko nastavitev varnostnega sistema se spreminjanje lahko omogoči (ločeno za razpis in ločeno za rezervacije).
 • V planu proizvodnje dodani novi varnostni sistemi po katerih se lahko blokira posamezne podatke vrstice plana.
 • Dopolnitve v tehnološkem spremljanju kooperacije:
 • Pri izdaji v kooperacijo se neizdana količina operacije sedaj izračunava neodvisno od kooperanta (torej se odšteva vsa že izdana količina operacije ne glede komu smo jo izdali).
 • Na preglednici operacij pri izbiri operacij v izdajnici v kooperacijo se sedaj predlagajo samo operacije, ki še niso bile v celoti izdane, lahko pa se vključi tudi prikaz operacij, ki so bile že v celoti izdane.
 • Na vseh preglednicah na izdaji v kooperacijo, prejemu v kooperacijo, podrobnostih kooperacije, kartici in stanju kooperacije so količine sedaj vedno prikazane v obeh merskih enotah: v merski enoti operacije in v merski enoti izdelka.
 • V kolikor dodelimo operacijo kooperantu, ki ni bil predviden na operaciji delovnega naloge, se kooperant lahko prenese v operacijo delovnega naloga, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.

 

Povezane vsebine:

 • Na šifrantu artiklov je na zavihku »zaloge« dodan nov podatek »Dodatek prenos«. Podatek je vezan na podrejeni šifrant dodatkov namenjen pa definiranju dodatka (v količini ali odstotku) za katerega se pri pripravi prenosa med skladišči po delovnih nalogih kooperacije v programu VRP. Za dodatek, ki ga vsebuje sestavina v šifrantu artiklov se na funkciji »Prenos« na preglednici delovnih nalogov poveča potreba količina sestavine za izbrane delovne naloge. 
 • Dobavitelji in kupci – Kupci – naročila kupcev– na meniju »Obdelave« na funkciji »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj po izvedenem prenosu naročil v plan pojavi obvestilo, da je bil prenos izveden. 

Natisni