Kopiranje dokumentov FAK

Znotraj okna določimo:

·      Vrsta dokumenta – izberemo ali želimo kopirati iz računov ali predračunov.

·      Leto – vnesemo leto dokumentov, ki jih želimo kopirati.

·      Knjiga – vnesemo ali izberemo knjigo dokumentov, ki jo želimo kopirati.

·      Številka – vnesemo od/od številke dokumenta, ki jih želimo kopirati.

·      Način fakturiranja – vnesemo ali izberemo način fakturiranja strank, katerih dokumente želimo kopirati.

·      Spremeni analitike – označimo ali želimo na dokumentu iz katerega kopiramo spremeni analitika.

·      Analitika iz – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko v«.

·      Analitika v – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko iz«.

·   

·      Datum – vnesemo ali izberemo datum, ki ga bodo imeli novi računi. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa.

·      DOB – vnesemo ali izberemo od/do datuma odpošiljanja blaga, ki ga bodo imeli novi računi. Vnos do datuma ni obvezen.

·      Zapade – vnesemo ali izberemo datum, na kateri bodo zapadli novi računi. Če pustimo podatek prazen, se zapadlost izračunava po sistemu za vnos novih računov.

·      Obnovi cene iz cenika – označimo ali želimo obnoviti cene na novih dokumentih s cenami iz veljavnih cenikov. Če nastavitev ni označena, se prepišejo cenovni podatki iz obstoječih dokumentov.

·      Datum tečaja – v primeru izbora obnove cen iz cenika vnesemo ali izberemo datum tečaja za preračun cenovnih podatkov.

Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, kopiranje v račune ni možno, če obstajajo na izvornih dokumentih artikli, ki se jim vodijo zaloge.

Natisni