Zavihek Splošno (Alt + S)

Nastavitve povezav naredimo tako, da ob odprtju nastavitev programa gremo na zavihek »Splošno«.

Na zavihek Povezave vnesemo naslednje podatke:

·      Stranka uporabnik – vpišemo šifro stranke, ki predstavlja uporabnika programa oziroma jo izberemo iz šifranta strank.

·      Vrednost točke delo – vnesemo vrednost točke za delo delavcev. S to vrednostjo se bodo množile točke posameznega delavca in na ta način izračunala vrednost urne postavke (npr. vrednost točke 10 EUR bi v primeru 1,3 točke za 1 uro dela delavca pomenila 1,3 točke * 10 EUR = 13 EUR/uro dela).

·      Prikaz šifranta dobe rasti – v kolikor opcijo označimo, potem se v meniju šifranti pojavi tudi šifrant dobe rasti.

·      Prikaz opombe stranke - v kolikor opcijo označimo, potem se ob izbiri stranke v delovni nalog najprej prikaže vsebina opombe iz matičnih podatkov stranke.

·      Aktiviranje prenosa na naslednjo fazo - v kolikor opcijo označimo, potem se v meniju knjiženje aktivira tudi funkcionalnost Prenos na naslednjo fazo.

·      Domača denarna enota – vnesemo šifro domače denarne enote oz. to denarno enoto poiščemo iz šifranta denarnih enot.

·      Področje podatkov – vnesemo pot do mape za prenos podatkov, ki se bo predlagala pri raznih uvozih in izvozi v tekstovne datoteke, ki se bodo delale v programu.

·      Izloči material – v kolikor je opcija izbrana, potem v delovnih nalogih ni zavihka »Material in storitve«.

·      Izloči stroje – v kolikor je opcija izbrana, potem v delovnih nalogih ni zavihka »Stroji«.

·      Izloči dodatne analitike – v kolikor je opcija izbrana, potem v delovnih nalogih ni zavihka dodatnih analitik (Status DN, Zahtevnost, Kakovost izvedbe), enako so potem v šifrantih ti šifranti neaktivni.

·      Planiranje dela – v kolikor je opcija izbrana, potem se pri vnosu dela delavcev v delovnih nalogih kontolira ali obstaja vnosa planiranih ur za delavca. Brez vnosa planiranih ur, delo delavca na delovni nalog ne moremo vpisati.

·      Knjiženje izdaje/prejema brez zaključka DN –če je nastavitev vklopljena, potem za knjiženje izdaje materiala in/ali prejema izdelka po delovnem nalogu ni več potrebno nalog zaključiti (vpisati datum zaključka), kot datum knjiženja se v tem primeru predlaga trenutni datum.

·      Avtomatski prenos dejanska količina – če je nastavitev vklopljena, potem se pri vnosu artiklov na zavihku material-storitve delovnega naloga vpisana predlagna količina izdelave predlaga tudi kot dejansko porabljena količina. V nasprotnem je potrebno dejansko količino vpisati.

·      Uporaba statusa lansirano – vklop te opcije omogoči dodaten status delovnega naloga »lansirano«, ki se ga aktivira skozi vpis datuma lansiranja (gumb »lansiraj« na delovnem nalogu.

·      Zaznamek fascikla eR –– vnos (izbor) zaznamka na katerega na artiklu (izdelku) vežemo fascikel eRegistratorja, za prikaz fascikla (in dokumentov fascikla) na delovnem nalogu.

·      Predlaganje cen – izor daumskega načina predlaganja prodajnih cen artiklov na delovnem nalogu; izbiramo lahko sistem vezan na datum naloga ali pa vezan na sistemski datum vnosa vrstice artikla v delovni nalog.

 

Natisni