Zavihek »Splošno«

Tu se vnašajo naslednji podatki:

 • Naročilo – naročilo na podlagi katerega smo izdelali delovni nalog. V primeru kadar delovni nalog nastane s prepisom naročila kupca v delovni nalog, se v polje »Naročilo« vpiše knjiga-številka/leto naročila kupca, prikaže se še vrstica naročila na katerega se delovni nalog nanaša ter dokument naročila kupca. Če ima naročilo kupca izpolnjen tudi podatek v polju dokument, se na delovnem nalogu prikaže tudi ta. Preko gumba (…) lahko iz preglednice delovnih nalogov poiščemo delovni nalog iz katerega želimo prenesti (kopirati) vsebino polja naročilo.
 • Naročnik – šifra naročnika za  katerega se izdeluje delovni nalog. Šifro lahko izberemo iz šifranta strank. Preverja se nastavitev obveznosti vnosa stranke iz nastavitev vrste prometa prejema oz. izdaje iz knjige delovnega naloga.
 • Oseba stika – izberemo (vnesemo) lahko kontaktno osebo naročnika.
 • Kooperant – vnesemo lahko šifro stranke kooperanta odgovorne za izvedbo delovnega naloga (če greza kooperantski delovni nalog).
 • Oseba stika – izberemo (vnesemo) lahko kontaktno osebo kooperanta.
 • Začetek izdelave kooperacije – vnesemo lahko datum, ki predstavlja datum pričetka del pri kooperantu.
 • Rok izdelave kooperacije – vnesemo lahko datum, ki predstavlja rok do katerega mora z deli zaključiti kooperant.
 • Stroškovno mesto – šifra stroškovnega mesta kateremu pripada delovni nalog. Šifra se predlaga iz izdelka (če izdelek vsebuje v šifrantu artiklov podatek o stroškovnem mestu) oziroma iz nastavitev knjige delovnega naloga, lahko jo spremenimo. Preverja se nastavitev obveznosti vnosa SM iz nastavitev vrste prometa prejema oz. izdaje iz knjige delovnega naloga.
 • Stroškovni nosilec – šifra stroškovnega nosilca kateremu pripada delovni nalog. Šifra se predlaga iz izdelka (če izdelek vsebuje v šifrantu artiklov podatek o stroškovnem nosilcu) oziroma iz nastavitev knjige delovnega naloga, lahko jo spremenimo. Preverja se nastavitev obveznosti vnosa SN iz nastavitev vrste prometa prejema oz. izdaje iz knjige delovnega naloga.
 • Referent – šifra referenta, ki je odgovoren za nadzor delovnega naloga. Šifra se predlaga iz nastavitev knjige delovnega naloga, lahko jo spremenimo. Preverja se nastavitev obveznosti vnosa referenta iz nastavitev vrste prometa prejema oz. izdaje iz knjige delovnega naloga.
 • Referent r. – šifra dodatnega referenta (referent razvoja).
 • Šifra izdelka – šifra izdelka; šifro lahko izberemo iz šifranta artiklov.
 • Tehnološki postopek – šifra tehnološkega postopka. Predlaga se tehnološki postopek izbranega izdelka. Tehnološki postopek lahko spremenimo. "Prijava SDD"; podatek je viden le, če je v nastavitvah programa vklopljena opcija »Mešan način vnosa ur«. Pokaže kako se bodo časi operacij delovnega naloga prijavljale: če je Da, potem skozi »Spremljanje dela delavcev«, če je Ne, potem skozi "knjiženje v MSP".
 • Serija – šifra serije za izbrani izdelek. Vnaša se samo, če se izbrani izdelek vodi po serijah. V kolikor bomo po delovnem nalogu izdali izdelke z več kot eno serijo potem serije vnesemo preko gumba .
 • Serijska št od do – vnesemo lahko razpon serijskih številk delovnega naloga. Podatek mora biti številčen. Serijska številka do se predlaga samodejno, če je izpolnjena serijska številka od (se prišteje razpisana količina delovnega naloga). Podatek je informativne narave (zaloge izdelkov se zaradi tega ne vodi po serijski številki!). Podatek omogoča kasnejše iskanje delovnih nalogov po serijski številki (glej navodila za pregled delovnih nalogov).
 • Razpisana količina – razpisana količina izdelka (količina, ki jo je potrebno izdelati). Poleg polja za vnos se nahaja tudi gumb »Zaokroži na optimalno količino«, ki razpisano količino zaokroži (po koračnem sistemu) na optimalno količino izdelka (iz šifranta artiklov).
 • Izdelana količina – izdelana količina izdelka, ki jo bo treba knjižiti v MSP. Podatek vnesemo neposredno pred knjiženjem v MSP. Če izdelana in knjižena količina skupaj presegata razpisano količino, se pojavi obvestilo (tak vnos je dovoljen).

 

 

 • Izdelana količina izmet – podatek je viden, samo, če je v šifrantu knjig DN definirano skladišče izmeta; v to polje vnesemo število slabo izdelanih izdelkov. Ti izdelki se bodo prejeli na skladišče izmeta po enaki ceni kot ustrezni izdelki.
 • Razlog izmeta – navedemo lahko razlog nastanka izmeta.
 • Izdelana količina zadržano – podatek je viden, samo, če je v šifrantu knjig DN definirano skladišče zadržano; v to polje vnesemo število zadržanih izdelkov. Ti izdelki se bodo prejeli na skladišče izmeta po enaki ceni kot ustrezni izdelki.
 • Knjižena količina – podatek predstavlja knjiženo količina izdelka. Podatka ne vnašamo – se le prikazuje. Ob vsakokratnem knjiženju v MSP se izdelana količina, izdelana količina izmet in izdelana količina zadržano prišteje predhodni knjiženi količini.
 • Knjižena količina izmet – podatek predstavlja knjiženo količina izmeta. Podatka ne vnašamo – se le prikazuje. Ob vsakokratnem knjiženju v MSP se izdelana količina izmeta prišteje predhodni knjiženi količini izmeta.
 • Knjižena količina zadržano – podatek predstavlja knjiženo količina zadržanih izdelkov. Podatka ne vnašamo – se le prikazuje. Ob vsakokratnem knjiženju v MSP se izdelana količina zadržano prišteje predhodni knjiženi količini zadržano.
 • Vrednoteno stroški dela – podatek predstavlja količino izdelka naloga za katero je bil izveden prenos stroškov dela iz tehnološke sestavnice naloga na pokalkulacijo naloga (podatek je viden samo v primeru vklopa opcije »naknadno vrednotenje stroškov dela« - glej navodila za nastavitve programa in za pripomoček »Naknadno vrednotenje stroškov dela«).
 • Opomba - vnos poljubne opombe delovnega naloga.

 

Gumb »Izdelki« na Zavihku »Splošno«

Gumb je aktiven le, če je na knjigi delovnih nalogov (zavihek »Ostale nastavitve«) vklopljena opcija »Projektni DN (več izdelkov«. Ob aktiviranju tega gumba se odpre preglednica preko katere lahko za en delovni nalog vnesemo različne izdelke (in njihove serije):

Na vrsticah v kolono »Izdelek« vpišemo (poiščemo) šifro izdelka. V kolikor se izdelku vodijo zaloge po serijah, potem je potrebno v kolono »Serija« vpisati tudi šifro serije, ki jo bomo proizvedli. V kolono »Razpisano« vpišemo razpisano količino izdelka, v kolono »Izdelano« pa (v trenutku vnosa izdelanih količin) kakšno količino izdelka smo izdelali. Po izvedbi knjiženja delovnega naloga v MSP se podatek iz izdelane količine prišteje predhodnemu podatku v koloni »Knjižena količina«, ki predstavlja skupno knjiženo količino izdelka.

Sestavnica (materialna in tehnološka) delovnega naloga ni določena z izdelki vpisanimi v preglednico izdelkov temveč še vedno z izdelkom (in tehnološkim postopkom) vpisanem na zavihku »splošno« delovnega naloga!

Ob knjiženju delovnega naloga »Knjiženje v MSP« se na zalogo ne bo prevzel izdelek definiran na zavihu splošno, temveč izdelki vpisani v preglednici izdelkov. Cena izdelkov ne bo definira s (po)kalkulacijo delovnega naloga temveč s cenikom cene izdelka, ki je določen na knjigi delovnega naloga.

Natisni