Čarovnik za pogoje

S klikom na gumb  Čarovnik za pogoje se odpre okno Pogoj, kjer določimo pogoj za iskanje:

Pogoj določimo po korakih: najprej določimo primerjalni operator in nato vnesemo vrednost, ki jo želimo primerjati.

2.  Najprej določimo primerjalni operator - polje, s katerim bomo oblikovali filter: izberemo stolpec, po katerem bomo iskali. Kliknemo na . Odpre se okno Stolpci, kjer izberemo stolpec, po katerem bomo iskali.

3.  Nato izberemo funkcijo: uporabimo na gumb  (glej v nadaljevanju Funkcije) ali uporabimo eno od  , .

4.  Kadar imamo primerjav več, jih lahko povežemo z logičnimi operatorji. Nato znova podamo pogoje in primerjalne operatorje.

 - rezultat funkcije AND (in) so zapisi, ki izpolnjenjujejo vse pogoje. Navedemo lahko poljubno število pogojev (argumentov).

 - rezultat funkcije OR (ali) so zapisi, ki izplnjujejo vsaj en pogoj. Navedemo lahko poljubno število pogojev (argumentov).

 - rezultat funkcije NOT (ni) so zapisi, pri keterih noben pogoj ni izpolnjen. Navedemo lahko le en pogoj.

5.  Imenu funkcije morajo slediti argumenti funkcije, ki programu povedo, katera polja želite s funkcijo obdelati in na kakšen način. Argumenti morajo biti ločeni z vejico (,). Datume lahko vnašamo tudi preko koledarčka (klik na).

6.  Filter deluje tako, da upošteva zapise, ki so trenutno vidni v preglednici. Standardna predlagana omejitev prikaza števila zapisov v preglednici je 100 zapisov. Program bo upošteval vse zapise, če to polje potrdimo:

Natisni