Izpis: knjige prejetih računov

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Prejeti računi ter izbora Prejeti računi se nam odpre okno Izpis podatkov, na podlagi katerega določimo kriterije za izpis knjige prejetih računov.

·      Leto:  izberemo leto, za katero želimo izpis knjige prejetih računov. Predlaga se nam tekoče leto.

·      Od .. do številke: določimo zaporedne številke prejetih računov katerih izpis želimo natisniti.

Poleg dveh zgornjih podatkov, ki predstavljata pogoje za pregled ali izpis knjige prejetih računov so razdeljeni podatki še v naslednja dva zavihka:

Natisni