Izpis za občino

Pripravimo izpis za občino. Upoštevana je samo storitev Oskrba. Za vsako občino se pripravi izpis (vsaka nova občina na novi strani) seznama otrok, katerim del oskrbe plačuje občina. Doplačilo občine je razdeljeno na razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa, od katere se izračunava prispevek staršev, na 20% oskrbe (20% cene programa) in na razliko med ceno programa in plačilom staršev. Otroci so razvrščeni po enotah, po skupinah in po programih.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis za občino za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna in Številka obračuna od do.

·      Od do šifre enota – v šifrantu izberemo enote, za katero bomo pripravili izpis.

·      Od do šifre občine, šifre skupine, šifre programa – omejimo izpis s šifro občine, šifro skupine in šifro programa. Če pustimo polja prazna, se upoštevajo vse občine, skupine in vsi programi.

·      Tiskanje OD/člana družine – če polje potrdimo, potem se bo osebni dohodek na člana družine tiskal, sicer ne.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

 

Natisni