Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

Artikli

 • Preglednica artiklov – dodali smo nov stolpec »Knjiga DN«.
 • V podatke oddelka artikla smo dodali možnost vnosa šifre odvisnega stroška.
 • V podatke odvisnega stroška smo dodali možnost vnosa % dodatkov (na material, delo, delovne postaje, kooperacijo, na vse skupaj).

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Opominjanje
  • Ponovno elektronsko pošiljanje posameznih že izstavljenih opominov (meni na desni klik v preglednici) je sedaj urejeno preko storitve ePoštar. e-naslov se predlaga iz naslova, ki je vpisan v izstavitvi dokumentov tipa opomin za izbrano stranko. Z ločilom med naslovi (; podpičje) lahko dodamo več prejemnikov. Zadeva in vsebina sporočila sta poljubni. Po izbiri je priloga sporočila dokument .pdf ali eOpomin. Stanje o poslanem sporočilu je vidno v dnevniku prometa ePoštarja.
  • Prav tako je paketno elektronsko pošiljanje že izstavljenih opominov na gumbu izvoz (običajno uporabljeno za pošiljanje v vednost) urejeno preko ePoštarja. Tudi v tej obdelavi je dovoljeno pošiljanje več prejemnikom. V kolikor je izbrana priloga tip opomina eOpomin, bo program prednostno poslal le-tega, če tega ni, pa .pdf dokument. Stanje o poslanem sporočilu je vidno v dnevniku prometa ePoštarja.
  • Odpravljena je napaka na posameznih izpisih opominov, in sicer se v 'glavi' strani ne podvajajo zapisi iz skupnih nastavitev za tisk.
  • Program bo, v kolikor niso izpolnjene skupne nastavitve za tisk (glava dokumenta), le-te izpolnil z osnovnimi podatki stranke uporabnika. Ti podatki se bodo izpisovali na izpisih tipa Opomin in IOP dokler v skupnih nastavitvah ne bodo spremenjeni.
  • Izpisi opominov so nadgrajeni s podatkom o osebi, ki je dokument pripravila, in sicer je to trenutno prijavljen operater v iCentru.

Obračun obresti

 • V preglednici obresti se v poljih vsot na dnu preglednice sedaj pravilno prikazujejo delne vsote, v primeru prikaza vrstic glede na izbrano filtriranje.

Spremljanje plačil računov

 • Dopolnjeno je, da se  pri knjiženju položnic, ko izberemo opcijo Upoštevaj združevanje v OST prikažejo vsi računi, ki imajo isto šifro plačnika v OST oz.ki so združeni v OST.

Osnovna sredstva

 • Pri izpisu Obračun amortizacije je dopolnjena nova funkcionalnost, kjer s kljukico na Prikaz nabavljenih sredstev v izbranem obdobju, ki še nimajo obračunane amortizacije na izpisu pridobimo sredstva, ki so bila nabavljena, vendar nimajo še obračunane amortizacije. 
 • Dopolnjen je Izpis amortizacijskega načrta za obveznosti iz najema za osnovna sredstva, ki so v najemu

Kadrovska evidenca

 • Omogočena izbira leta na pripomočku za izračun olajšav.

Obračun plač zaposlenim

 • Pripravljena dohodninska lestvica za leto 2020.
 • Urejen izračun dodatne splošne olajšave v primeru datuma izplačila po 01.01.2020.
 • Omogočeno prevrednotenje osnov za izbrane zaposlene.
 • Omogočen varnostni sistem v preglednici obračunov.
 • Dopolnjen varnostni sistem na zaslonu z nastavitvami obračuna.
 • Neposredni vnos
  • Pripravljen pripomoček za dodajanje obračunskih vrstic izbranim zaposlenim.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • Urejen izračun podatka Normirane ure.
 • Urejeno združevanje nalogov za plačilo prispevkov v primeru prispevkov zasebnika in zaposlenih.
 • Napaka pri pripravi plačilnih nalogov za prispevke v primeru neplačane odsotnosti je bila odpravljena.
 • Prenos v DOH iz obračunov PPZ je možno izdelati za več družb v ločene VIRPN2 datoteke.
 • Odpravljena težava pri označevanju izbrane vrstice na šifrantu zaposlenih in preteklih zaposlitvah.

Drugi osebni prejemki

 • V nastavitvah pogodb je dodana nastavitev Brez izplačila prejemniku. V primeru, če je izbrana, izbira TRR ni več obvezna med vnosom pogodbe.

Registracija prisotnosti

 • Omogočeno določanje večjega števila odhodov na malico in skupnega trajanja malic na ravni posameznega urnika.

Obračun potnih nalogov

 • Urejeno delovanje varnostnega sistema na gumbu za brisanje potnega naloga.
 • Dopolnjena pravila za prepoved brisanja potnega naloga.
 • Urejeno določanje statusa v primeru zbirnega prenosa nalogov v dvostavno knjigovodstvo.

Dohodnina

 • Omogočeno pošiljanje vseh odločb o dohodnini po elektronski pošti
 • Omogočeno shranjevanje dokumentov dohodnine na stranko zavezanca, ki je bila prenešena iz DOP

Fakturiranje

 • Pri novih računih/predračunih se datum tečaja predlaga iz datuma odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev. Upošteva datum zaključka obdobja, če je naveden.
 • Omogočili smo odpiranje opombe stranke tudi na že obstoječih računih/predračunih.
 • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo dopolnjen izvoz datumov DUR na vse knjižbe.

Dobavitelji in kupci

 • Preglednico naročil kupcev, odpremnih nalogov, naročil dobaviteljev in prevzemov od dobaviteljem lahko sedaj pregledujemo tudi brez izbranega leta in knjige.
 • Med izpise je dodan pregled konsignacij. Odjava konsignacije se upošteva za zapise ki se delajo preko funkcije "Odjava konsignacij" na odpremnih nalogih.
 • Odpremni nalogi
  • Dopolnitev kontrole vrstic odpreme pri prenosu naloga v gotovinski račun. Vrstice, ki niso knjižene se dodatno preveri na odpremljeno količino in status brisanja.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Odbitni delež
  • Na glavah dokumentov predprejema in prometov tipa prejem, lahko po novem izbiramo odbitni delež iz šifranta DDVN, kateri se uporablja za izračun cen na dokumentu. Odstotka odbitnega deleža na nastavitvah MSP-ja ni več, je pa dodana povezava na DDVN-jev šifrant odbitnih deležev. Tako se sedaj za preračun odbitnega deleža uporablja enotna nastavitev le tega.
 • Odvisni stroški
  • Na vnos odvisnih stroškov smo dodali možnost vnosa denarne enote in za izračun odbitnega deleža še vnos stopnje DDV.
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Dodatne možnosti filtriranja in sortiranja podatkov na preglednicah znotraj pripravljenih vknjižb in na preglednici kontrolne priprave vknjižb.
 • Izpisi
  • Analiza okoljske dajatve
   • V nastavitvah zagona programa dodana možnost »Država izvora«. S tem določimo, da se po vseh prometnih podatkih išče izvor artikla glede na serijo. Če na nivoju serija in država dobavitelja obstaja samo en primer, se v OLAP kocko napolni podatek o državi izvora. Če je na nivoju serija in država dobavitelja več zadetkov, se podatek ne izpolni. Ta način izpisa analize okoljskih dajatev je namenjen pripravi poročila OEEO glede na izvor šifre artikla. Podatek je dodan v prikaze "Odpadna embalaža" in "Odpadna električna in elektronska oprema".
 • Popravki
  • API
   • Popravek izračuna dejanske vrednosti ter vrednosti viškov in manjkov v metodi AddInventoryList
   • Dopolnitev sortiranja izhodnega rezultata izpisanih artiklov v metodi GetItems

Trgovina na drobno

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Za tipe dokumentov Prejem in Vračila je nova nastavitev »Redni prejem«. S tem se določa, da se na vrsto prometa lahko vnaša samo artikle, ki nimajo izpolnjenega konsignatarja. Nastavitev je v povezavi z nastavitvijo »Konsignacijski prejem«, kar pomeni, da je lahko samo ena ali druga potrjena.
 • Knjiženje
  • Na vnosu prejemov in predprejemov, internih prenosov, dokumentih popravkov v pripomočkih je dodatna kontrola, ali se glede na novo nastavitev »Redni prejem« lahko vnese določen artikel ali ne. Kontrola velja pri vseh vnosih - ročni vnos vrstic, vnos iz ročnih terminalov, preko čarovnika za uvoz, pri kopiranju dokumentov, v funkciji izbora artiklov z vnosom količin.
 • Izpisi
  • Na izpisih, kjer je izpisani podatek tudi nabavna cena, je dodatna možnost »Nabavne cene iz MSP«, s katero izberemo, da je na izpisu nabavna cena podatek cena za zalogo iz povezanih dokumentov materialno skladiščnega poslovanja.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Prenos na povezano« smo dodali možnost prenosa tehnološkega postopka iz nosilnega na povezane delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri brisanju podatkov serij delovnega naloga v primeru dodajanja serij skozi gumb »Vnos serij izdelka«.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri formiranju naročil dobaviteljem iz predvidene porabe materiala se sedaj nazivi artiklov v naročila vpisujejo v jezikovnem področju stranke (naročila).
 • Dopolnjen sistem dodeljevanja dodatkov k lastni proizvodni ceni izdelkov:
  • V podatke oddelka artikla smo dodali možnost vnosa šifre odvisnega stroška.
  • V podatke odvisnega stroška smo dodali možnost vnosa % dodatkov (na material, delo, delovne postaje, kooperacijo, na vse skupaj).
  • Spremenili smo logiko upoštevanja dodatkov na kalkulacijah, pokalkulacijah in usklajevanju proizvodnih cen. In sicer se dodatki za izdelek delovnega naloga upoštevajo iz odvisnega stroška, ki je dodeljen artiklu-izdelku, če ga ni, potem iz odvisnega stroška, ki je dodeljen oddelku artikla-izdelke in šele, če ga tudi na tem mestu ni, potem se upoštevajo dodatki določeni na knjigi delovnih nalogov (prej je delovala samo ta zadnja opcija).
  • Na izpisu kalkulacija po standardni sestavnici smo dodali nastavitveno opcijo po kateri lahko določimo, da se % dodatkov upoštevajo iz artikla/oddelka. Če je ta opcija vklopljena, potem se izdelek na kalkulaciji upoštevajo dodatki iz odvisnega stroška, ki je dodeljen artiklu-izdelku, če ga ni, potem iz odvisnega stroška, ki je dodeljen oddelku artikla-izdelke in šele, če ga tudi na tem mestu ni, potem se upoštevajo dodatki določeni na nastavitvah izpisa kalkulacije. Delovanje kalkulacije je potem enako tako na izpisu, kot na prikazu v preglednici ter pri izračunu porekla.
  • Prenovljeni so bili izpis kalkulacije po standardni sestavnici, izpisi kalkulacije porekla ter izpis pokalkulacije delovnega naloga za lepše prikazovanje % dodatkov in vrednosti dodatkov.

Delovni nalogi

 • Knjiženje delovnih nalogov – polje »dokument« delovnega naloga je omejeno na dolžino 30 znakov, tako, da ne prihaja več do težav (napake) pri knjiženju prejema in izdaje v MSP.

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – karakteristike; na šifrantu karakteristik se je vpeljal nekaj dopolnitev:
 • Oznaka ali vstopa karakteristika v certifikatno listino
 • Prevod nazivov (in nekaterih ostalih podatkov) v druga jezikovna področja
 • Dopolnitev uvoza/izvoza in tiskanja z novimi podatki

Natisni