Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Brisanje naloga in brisanje povezave na prejeti račun
   • Na ikono za brisanje naloga (preglednica) je dodana kontrola pred brisanjem: če je izvor naloga v PRAC, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY. Nalog bo brisan, računu bo mogoče pripraviti nov nalog. Nadaljujem brisanje?"
    V primeru potrditve Da se plačilni nalog briše, na prejetem računu pa se briše Stevilka naloga in Datum priprave. Na prejetem računu je možno ponovno pripraviti nalog.
    Kontrola se izvaja samo na neoznačenih in označenih nalogih. Na poslanih in plačanih nalogih se izvede reden postopek brisanja brez kontrole. 

   • V primeru, da ima račun pripravljene obroke inželimo brisati nalog za x obrok, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY, obrok 1. Nalog in vezava naloga na račun bosta brisana.
    Računu lahko pripravite nove naloge za obroke s pripomočkom Odklepanje računov. Nadaljujem brisanje?"
    V primeru potrditve Da se brisanje naloga nadaljuje. Nalog dobi datum Brisan, v Obrokih pa se sprosti vezava obroka na nalog z brisanjem številke naloga in datuma. Vendar se v tem primeru ne odpre prejeti račun za kreiranje novega naloga
    za račun ali samo enega novega obroka, ampak je potrebno narediti odklepanje računa. Ta pa potem sprosti vse obroke na računu in s tem se lahko nova priprava izvede. 

   • Gumb Brisanje nalogov: Na preglednico je dodana kolona Številka zapisa projekta, v katerem je vidna povezava na prejeti račun. Kontrola povezave na Prejete račune se izvaja samo za "Neoznačene naloge".
    V obvestilu so našteti nalogi, ki imajo vezavo na prejete račune in so označeni za brisanje. Obvestilo: "Izvor na označenih nalogih so prejeti računi (4). Sledi seznam računov s prikazanimi zapisi kolone Številka zapisa projekta.
    Nalogi bodo brisani, računom bo mogoče pripraviti nove naloge. Brišem tudi te naloge? "
    Problem je lahko na primer neoznačen nalog, ki ima v prejetih računih izvor obrok. Tudi če v PP brišemo vse naloge za obroke, se PRAC priprava naloga ne sprosti, ker v PRAC.Racuni ostane vpisan datum ZapisanoPP.
    V tem primeru je obvestilo enako, vendar je treba sprostiti te naloge in obroke preko Odklepanja računov. 

  • Delni znesek za plačilo:

   • Na preglednico plačilnih nalogov je dodan nov stolpec Številka deljenega naloga, v katerem je vpisana zaporedna številka originalnega naloga, ki je bil delno plačan.
   • V gumbu Brisanje nalogov je bil umaknjen del kode, ki ob brisanju nalogov pripravi nov nalog za razliko. Sedaj se nov nalog z zneskom za razliko pripravi samo pri postopku Priprave plačilnih nalogov v datoteko.
   • V preglednici za Brisanje nalogov je dodan stolpec Številka deljenega naloga.
   • V preglednici Brisanje nalogov imajo rdeče obarvan tekst tisti nalogi, ki imajo Znesek za plačilo <> Znesek predloga.
   • Na plačilni nalog je dodan podatek o Znesku računa + denarna enota. Veza je na izvor naloga Projekt (PRAC1) in Številko zapisa v projektu (primer: 2021/32/PD).
   • Priprava delnega plačila: 
    • Za znesek predloga označenega naloga se pripravi nov nalog, ki ima vse podatke enake kot originalni nalog.
    • Ta nalog z novo zaporedno številko gre v plačilo, v datoteko.
    • Po pripravi datoteke program javi obvestilo: »Za primere delnih plačil je bila izvedena uskladitev zneska.«
    • Novemu nalogu se vpiše v polje Številka deljenega naloga številka originalnega naloga. 
    • Originalnemu nalogu je bil zmanjšan znesek za znesek predloga, nalog je med neoznačenimi.
   • Dopolnitev brisanja naloga: če je zaporedna številka naloga, ki ga želimo brisati, vpisana v Številki deljenega naloga, to pomeni, da je nalog že bil delno plačan, zato program opozori:
    »Nalog 'ZaporednaStevilka' je že bil delno plačan. Brisanje?« Možne vrednosti so Da ali Ne.
   • Zbirni nalogi: v primeru, da pripravljamo zbirne naloge in je eden od nalogov samo delno plačan: zbirni nalog se pripravi iz skupnega zneska predlogov.
   • Kopiranje: pri kopiranju deljenega naloga se Številka deljenega naloga ne prepiše na nov nalog.
   • Znesek predloga in rezervacija: dodana kontrola za primer, ko imamo plačilo delno rezervirano za kompenzacijo, v znesek predloga pa želimo vpisati višji znesek
   • Skonto: v primeru, da ima nalog vpisan % skonta v primeru predčasnega plačila, se metoda za delno plačilo ne izvede.
   • Nalogi z zneskom predloga nad mejnim zneskom: v primeru, da je znesek predloga nižji od zneska za plačilo, se za razliko pripravi nov nalog. 
     
  • Plačilni nalog: spremenjen je bil odtenek barv na plačilnem nalogu. 

Natisni