Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno razdeljeno na dva zavihka: Splošno, Vrstice.

Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke vrstice za pripravo popisne liste.

Datum – predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Referent - vpišemo šifro referenta oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

S klikom na gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datumom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o  inventuri brez da bi jo bilo potrebno natisniti.

S klikom na gumb  - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure, ki vsebuje dve preglednici. V zgornji preglednici se prikažejo podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popisna lista. V spodnji preglednici pa se prikažejo podatki za v gornji preglednici izbrano vrstico – artikel.

Vrstice

Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice za pripravo popisne liste.

Nad preglednico lahko vpišemo ali izberemo šifro artikla. Če je izpolnjena, se prikažejo samo vrstice popisnega lista izbranega artikla.

Uredi po – možnost določitve, na kakšen način se postavke na popisni listi prikažejo/izpišejo: po zaporedni številki vnosa, po šifri artikla ali po nazivu artikla.

Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos podatkov artikla.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.

Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov.

Serija – vnos je omogočen in obvezen, če je v šifrantu artiklov za izbrani artikel označeno Vodenje zalog po serijah = D. V tem primeru lahko vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Serije lahko tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. V primeru, da je Vodenje zalog po serijah = N, je vnos serije onemogočen.

Količina – vpišemo količino artikla. Če je EAN-13 mestna črtna šifra s količinske tehtnice se predlaga količina iz črtne kode po pravilih za vnos črtne kode, v vseh ostalih primerih se predlaga 0,000.

Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.

V spodnjem delu se za artikel in serijo prikazujejo podatki o Knjižni količini, Dejanski količini in Razliki.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Možnost dodajanja je tudi direktno skozi preglednico. Delujejo tudi čitalci in ostala posebna oprema, ki je možna že pri navadnem vnosu vrstic.

Dodajanje novih vrstic

Ob kliku na gumb   - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- popisna lista, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni.

Ročni terminal – podatek se prikaže iz nastavitev programa.

Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko pomagamo s klikom na gumb . Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala.

Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani  ali ne . V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno.

Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb . Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga.

 

Gumb  - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek »Vrstice« v oknu za vnos popisnih list.

Gumb  - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko.

Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico popisnega lista. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto.

Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza.

Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke.

Urejanje vrstic popisne liste

Spremembo vrstice popisne liste zaženemo s pritiskom na  Popravi vrstico (Control E). Spremenimo lahko samo podatek o količini artikla.

Brisanje vrstic popisne liste

Brisanje vrstice popisne liste ni možno.

Natisni