Nastavitve programa

Nastavitveni podatki so ključnega pomena pri nadaljnji uporabi programa. Nestrokovno spreminjaje lahko povzroči nepravilne povezave s šifranti in tudi izgubo podatkov.

Povezave na šifrante:

·      Povezava na šifrante – na tem delu izberemo številko šifranta za kupce, številko šifranta za konte in vzorce I-RAČ, številko šifranta za dobavitelje in za vzorce P-RAČ.

 

Stranka uporabnik:

·      Šifra stranke uporabnika –določi se uporabnika, za katerega bomo vodili davčne knjige. Na vseh dokumentih se nam potem prikazujejo podatki o izbranem uporabniku.

·      Podpisnik – podpisnik se bo izpisal v Obrazcu DDV-o v polje Ime in Priimek.

·      Število davčnih obdobij – prikaže se število davčnih obdobij iz šifranta Obdobij. Vnos v polje je onemogočeno. Obdobja urejamo v šifrantu Obdobja. V kolikor šifrant Obdobij ne obstaja ob vstopu v Nastavitve, nas program vpraša ali želimo le-te odpreti. Po pritrdilnem odgovoru, se nam odpre zaslon obdobij in jih na tem mestu lahko uredimo.

·      Priprava podatkov za knjigovodstvo – če polje označimo s kljukico nam bo program dovolil dopolnjevati vzorce s konti, da se nam bodo zneski davkov avtomatsko poknjižili na želen konto.

 

 

Tolerance za kontrolo:določimo največja dopustna odstopanja zneskov.

·      Program preveri znesek davka, ki ga je sam izračunal po preračunani stopnji, z vrednostjo, ki smo jo vnesli sami. Če je razlika večja od zneska definiranega v okencu Znesek davka, se nam prikaže okno z opozorilom, tako da znesek lahko popravimo ali pa prezremo razliko.

·      Podobno velja za znesek računa, ki ga v Knjigi prejetih računov vpisujemo v stolpec 8. Ta se mora ujemati z vsoto vseh davčnih osnov in davkov. Dopustno odstopanje v evrih vpišemo v okence Zneska računa.

·      Kadar je program DDV povezan s programom za knjigovodstvo DK, se mora znesek računa, ki smo ga vnesli v DK na konto (npr. 22 ali 12), ujemati z zneskom v stolpcu 8 v davčni knjigi računov. Dovoljeno odstopanje vpišemo v okence Toleranca za kontrolo zneska iz knjigovodstva. Priporočamo, da v ta tri okenca vpišete pozitivno vrednost, npr. 0,01€. To pomeni, da program ne javi napake, kadar je odstopanje manjše od 0,01 €.

Natisni