Nastavitev uvoza začetnega stanja zalog

Okno za nastavitev uvoza začetnega stanja se imenuje Uvoz začetnega stanja. Okno je razdeljeno na dva dela:

Prvi del je klasično okno in vsebuje nastavitve uvoza.

Drugi del predstavlja preglednico aktivnih tipov skladišč. Vanj vnesemo podatke iz glave prejema začetnega stanja za vsak tip skladišča posebej.

Na preglednici je aktiven le gumb za popravljanje zapisov.

Znotraj prvega dela okna določimo:

Prenesi iz – vnesemo ali izberemo lahko iz česa bomo uvažali začetno stanje. Možni izbori so: Besedilna datoteka, MK – materialno knjigovodstvo ali TPD – trgovinsko poslovanje.

Prenesi iz mape – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke začetnega stanja. Pri uvozu začetnega stanja iz besedilne datoteke mora obstajati v izbrani mapi besedilna datoteka z imenom mk-zsta.tmp, pri uvozu iz MK mora v izbrani mapi obstajati datoteka z imenom mk-naz.dat in pri uvozu iz TPD mora v izbrani mapi obstajati datoteka z imenom tpd-naz.dat. Če pogoj ni izpolnjen, se prikaže ustrezno sporočilo in uvoz se ne nadaljuje. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Način prenosa – določimo način prenosa podatkov.

·      Zamenjaj obstoječi promet z začetnim stanjem: briše prometne tabele in tabele stanja ter knjiži začetno stanje. Odpre se okno z opozorilom »Obstoječa promet in stanje se bosta brisala! In vprašanje »Želite nadaljevati z uvozom začetnega stanja?« Po potrditvi se program nadaljuje, v nasprotnem primeru se vrnemo v preglednico.

·      Dodaj začetno stanje v obstoječi promet: v obstoječi promet doda nove dokumente začetnega stanja. Odpre se okno z vprašanjem »Ali želite dodati začetno stanje v obstoječi promet?« Po potrditvi se program nadaljuje, v nasprotnem primeru se vrnemo v preglednico.

Drugi del okna prikazuje preglednico aktivnih tipov skladišč, kjer najprej označimo izbrani tip skladišča nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno Uvoz začetnega stanja s podatki o izbranem tipu skladišča kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo tipa skladišča.

Tip skladišča - podatek se na tem mestu le prikazuje.

Vrsta prometa – vpišemo vrsto prometa oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Vrste prometa, ki mora biti prejem. Na tem mestu lahko vrste prometa vnašamo, popravljamo in brišemo.

Datum – predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov.

Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.

Po potrditvi program preveri ustreznost nastavitev in izvede prenos trenutnega stanja zalog iz programa MK v začetno stanje programa MSP.

Natisni