Plačila v tujino - obrazec 1450

Program se nahaja v meniju Pripomočki / Plačilo v tujino / Obrazec 1450. Namenjen je izpisu obrazca BS/1450.

Samo vnosno okno je enake oblike kot obrazec 1450 in ima tudi enaka imena vnosnih polj.

 

·      Leto: Izpiše se letnica poslovnega leta DK.

·      Konto od – do:  Vnesemo šifre deviznih kontov na katerih  imamo obveznosti do dobaviteljev, ki jih bomo poravnali z nalogom za plačilo.

·      Nalogodajalec: Privzeta vrednost je šifra uporabnika, lahko pa izberemo katerokoli stranko iz šifranta strank. Na obrazcu 1450 se bo ta podatek izpisal v rubriko 1.

·      Banka: Privzeta vrednost je banka nalogodajalca. V primeru, da ima nalogodajalec več bančnih računov, lahko izbira med njimi s pomočjo šifranta. Izpiše se v rubriko 2 na obrazcu 1450.

·      Referent: Referent iz šifranta referentov, ki bo podpisan na obrazcu. V rubriko 1 se izpiše tudi telefonska številka, če obstaja.

·      Instrument plačila:  Šifra instrumenta plačila – privzeto 1 (nakazila, kreditna pisma, čeki)

·      Polje 3: V to polje vnesemo razne podatke o nakazilu ( npr. sklic na devizni priliv, katerega črpamo)

·      Nalog številka: Polja navadno ne izpolnimo, ker se določi šele ob izvršitvi plačila.

·      Način izvršitve plačila: Vnesemo način izvršitve (npr. nakazilo, ček , ...)

·      V dobro: Iz šifranta strank izberemo prejemnika plačila. Izpisali se bodo tudi naslov in devizni račun, ki ju lahko naknadno popravimo.

·      Pri banki: Izberemo banko prejemnika plačila. Podatke lahko naknadno popravljamo.

·      Valuta: Izberemo valuto iz šifranta.

·      Skupni znesek: Skupni znesek plačila v tujino.

·      Z valuto: Tega podatka navadno ne vnašamo, ker je znan šele ob izvršitvi plačila.

 

Podatki za statistiko:

 

·      V preglednici so podatki o specifikaciji osnov plačila v tujino, ki se izpisujejo v rubriko 8 obrazca 1450. V pomoč pri izpolnjevanju nam je naslednji zaslon, ki prikazuje odprte postavke v dobro za predhodno izbrane konte in prejemnika plačila.

 

 

·      Dokument:  Izberemo dokument, na katerega se nanaša plačilo.

·      Zapadlost:  Prikaže se datum valute.

·      Odprto v dobro: Prikaže znesek odprto v dobro za izbran dokument.

·      Znesek plačila: Znesek odliva za posamezno osnovo. Predlaga se znesek odprto v dobro, znesek lahko popravljamo.

·      Šifra osnove: Šifra osnove odliva iz šifranta. Na podlagi te šifre program izpiše opis transakcije iz šifranta. Opise lahko popravljamo in dodajamo v šifrantu.

·      Reg. št. kredita: Morebitna registrska številka kredita.

 

Obrazec natisnemo z gumbom tiskanje. Če so v specifikaciji plačil več kot štiri vrstice se izpiše dodaten obrazec s specifikacijo.

Natisni