Verzija 2017.01.000

 • Računi/Predračuni
  • Na vrsticah računa za artikel Avans obstaja možnost določitve ali je avans za storitev ali za blago. Podatek se predlaga iz šifranta artiklov.
  • Dopolnjen prenos v DDVn glede ločenih evidenc avansov za blago in storitve pri dobavah EU.
  • Ponovno je omogočen vnos Konta realizacije na vrstičnem vnosu.
 • Izpis Analiza prodaje
  • Odpravljena težava v primeru uporabe podatkov iz maloprodaje in nabavnih cen iz MSP ko so se določeni podatki podvajali v primeru uporabe več poslovalnic TDR.

V srbski in hrvaški lokalizaciji smo omogočili vnos računov v domači denarni enoti z devizno klavzulo. Značilnosti so naslednje:

 • V nastavitve fakturiranja smo dodali podatke za preračun (pred)računov iz domače denarne enote v referenčni denarno enoto, ki so privzeti za celotno fakturiranje
 • Med trgovinske podatke stranke smo dodali podatke  za preračun (pred)računov iz domače denarne enote v referenčni denarno enoto, ki so privzeti za posamezno stranko
 • Na (pred)računu se predlagajo za račune v domači denarni enoti podatki o preračunu v referenčno denarno enoto iz stranke oz. nastavitev fakturiranja. Tu lahko te podatke spremenimo.
 • Dodali smo nova standardna obrazca za tiskanje računov in ponudb (predračunov) z zneski po devizni klavzuli.
 • Urejen je izvoz računov z devizno klavzulo tako, da se prenaša na kupca tako znesek v domači denarni enoti kot tudi v referenčni denarni enoti.

Natisni