Časovna realizacija po izdelkih

Izpis je namenjen primerjavi normativno predvidenih časov trajanja operacij izdelave izdelka z dejansko doseženimi. Kot tak torej pokaže kako ustrezni so normativno določeni časi glede na dejansko dogajanje v proizvodnji. Podatki o dejansko doseženih časih so na razpolago samo, če delavci prijavljajo operacije preko funkcije »Delo delavca«.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri pripravi poročila:

 • Datum zaključka DN od do – obvezno izpolnimo časovno obdobje (vezano na datum zaključka delovnega naloga) znotraj katerega želimo izvesti primerjavo časov.
 • Izdelek od do – vnesemo razpon šifer artiklov (izdelkov) za katere želimo izvesti primerjavo.
 • Skupina (klasifikacija, oddelek) od do – primerjavo lahko omejimo tudi po skupini, klasifikacij in/ali oddelku artikla (izdelka).
 • Delavca od do – vnesemo razpon delavcev, katerih prijavljene ure želimo dobiti v primerjavo (v kolikor so na izdelku delali tudi delavci, ki jih ne zajamemo, potem primerjava med predvidenimi in dejanskimi časi ni nujno ustrezna!).
 • Omejitev izdelkov po delavcih – v kolikor je ta nastavitev vključena in imamo v »Delavec od do« izbrane delavce, potem v analizo dobimo samo izdelka za katere so v izbranem časovnem obdobju izbrani delavci prijavljali delo delavcev.
 • Tip prikaza – izberemo kako so podatki nivojsko prikazani.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Izpis lahko pripravimo v preglednico ali pa natisnemo.

 

Z gumbom »Preglednica« pripravimo pregled v preglednici. Preglednica vsebuje več nivojev podatkov. Vrstni red nivojev je odvisen od izbranega tipa prikaza.

 

Na prvem nivoju vedno dobimo zbirne podatke po izbranih izdelkih

 • Izdelano – predstavlja izdelano količina izdelka v izbranem obdobju (to je vsota »knjiženih« količin izdelka iz delovnih nalogov, ki imajo datum zaključka v izbranem obdobju).
 • Skupaj norma priprava – predstavlja normativni skupni čas priprave za izdelano količino izdelka (v urah); podatek se pridobi na podlagi tehnološkega postopka izdelka.
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja normativni skupni čas izdelave za izdelano količino izdelka (v urah); podatek se pridobi na podlagi tehnološkega postopka izdelka.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi za eno enoto izdelka.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – porabljeni časi preračunani na eno enoto izdelka.
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

 

Na drugem (ali tretjem) nivoju so prikazani podatki po posameznih operacijah tehnološkega postopka izdelave izdelka

 • Količina op. – predstavlja skupno prijavljeno izdelano količino operacij iz prijave dela delavcev.
 • Skupaj norma priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave za operacijo (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave za operacijo (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah) za operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah) za operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi za eno enoto operacije.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – porabljeni časi preračunani na eno enoto operacije.
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

 

Na tretjem (ali drugem) nivoju so prikazani podatki po posameznih delavcih

 • Količina op. – predstavlja skupno prijavljeno izdelano količino operacij iz prijav delavca.
 • Skupaj norma priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave za operacijo (v urah) za izdelano količino operacije delavca; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave za operacijo (v urah) za izdelano količino operacije delavca;; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah) za delavca in operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah) za delavca in operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« v izbranem obdobju.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi za eno enoto operacije.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – porabljeni časi preračunani na eno enoto operacije.
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

 

Na četrtem nivoju so prikazani podatki operacij ali delavca po posameznih delovnih nalogih

Tudi tu se ponovijo podatki o skupnih normiranih časih priprave in izdelave, skupno dejansko prijavljenih časih priprave in izdelave, preračunanih normiranih časih in dejansko prijavljenih časih na eno enoto operacije ter doseg norme.

 

Z gumbom »Tiskaj« lahko izpis natisnemo. Na izbiro imamo dva standardna obrazca (odvisno od izbranega tipa prikaza v nastavitvenih podatkih izpisa:

 

Vsebina podatkov na tiskanem pregledu je enaka vsebini podatkov na pregledu pripravljenem v preglednici, le da so tu vsi nivoji vedno prikazani.

Natisni