Verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

 • Gotovinska prodaja
  • Prenos podatkov na off-line
   • Ureditev prenosa šifranta »Popusti – stranke«
  • Delni storno
   • V izbor računov za delni storno se lahko izbere samo dokumente, kateri imajo datume manjše ali enak datumu računa, ki se vnaša. Enako velja tudi pri knjiženju v novo leto, ko še ni bil prehod narejen.
 • Pri knjiženju prevzema NDK v prevzem TDR se v primeru, ko je stranka na prejemu preko države označena za intrastat, napolnijo podatki za intrastat v glavi in vrsticah (status intrastat, država odpošiljanja, poreklo in količina v dodatni ME).
 • Prejemi
  • Popravek sortiranja na preglednici prejemov preko podfiltra "Fakturna vrednost"
 • Vračilo DDV kupcem
  • V zahtevkih za vračila DDV so se uredili prikazi številk računov. Dosedanje številke računov so prikazane pod »interne številke«, številke računov pa so prikazane v obliki za davčno potrjevanje.
 • Ureditev delovanja ključev varnostnega sistema "TDR - MENI, Pripomočki - Osvežitev knjižnega stanja inventure« in "TDR - MENI, Pripomočki - Polnjenje prodajnih cenikov".
 • Na vnosnih formah prejemov in predprejemov ločitev bližnjic za vnos odvisnih stroškov in izbor tiskanja nalepk.

Natisni