Zbirni prikaz

Izpis je namenjen prikazu skupnih (zbirnih) količin sestavin izbranega (več nivojskega) sestava. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 • Artikel – vpišemo oziroma izberemo artikel (sestav) za katerega želimo izpisati podatke.
 • Datum veljavnosti – vnesemo želeni datum, izpisale se bodo le sestavine, ki so veljavne na vneseni dan.
 • Za količino – vnos količine sestava za katerega se bodo izračunale potrebne količine sestavin.
 • Upoštevaj izmet – izberemo ali se pri izračunu in prikazu sestavin upošteva tudi izmet ali ne.
 • Tip artikla – izberemo tip artikla za katerega sestavine naj se izpišejo (npr., če izberemo tip artikla M, se bodo izpisale le sestavine tipa M – material, če tip ni izpolnjen, se izpišejo vse sestavine.
 • Šifra sestavine od do – vpišemo oziroma izberemo šifre sestavin, ki naj se izpišejo.
 • Skupina artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre skupine artikla sestavin, ki naj se izpišejo.
 • Klasifikacija od do – vpišemo oziroma izberemo šifre klasifikacije sestavin, ki naj se izpišejo.
 • Samo aktivni artikli – v kolikor je ta opcija vklopljena se izpišejo samo sestavnice aktivnih nadrejenih artiklov (izdelkov).
 • Samo aktivne sestavine – v kolikor je ta opcija vklopljena se v setavnicah izpišejo le podatki aktivnih podrejenih artiklov (sestavin).
 • Uredi po - izbira je možna med: Šifri, Nazivu, Skupini in Klasifikaciji. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

V spodnjem delu okna je tudi gumb Preglednica (Alt+P), ki ob aktiviranju odpre preglednico zbirne sestavnice v kateri vidimo zbir sestavin za izbran artikel (sestav) in njegovo količino.

 

 

Po izbiri gumba Tiskaj ali ukaza Predogled se po vnosu želenih izbirnih podatkov izpiše naslednja lista, kjer so razvidni podatki zbirne sestavnice:

Natisni