Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

Stranke

 • iC_API: Dodane nove metode GetLocation, AddLocation, ModifyLocation za klicanje, dodajanje oziroma spreminjanje šifranta lokacij.
 • iC_API: Na metodah za klicanje, dodajanje, spreminjanje podatkov o strankah (GetCustomers, AddCustomer, UpdateCustomer) dodana možnost klicanja, dodajanja oziroma spreminjanja podatkov o lokacijah.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

 • V oknu priprava opominov je za uvoz obresti v pripadajoči opomin dodana nova obdelava obračuna na gumb 'Obračun pripadajočih obresti'
  • dodan je filter za izbor paketa opominov in umaknjena je izbira stopnje opomina
  • dodan je filter za izbor številke opomina
  • dodan je gumb 'Izbrani opomini', ki iz preglednice opominjanja omogoča izbor posameznih opominov; vidni so le tisti zapisi, ki vsebujejo postavke s statusom pred izvršbo
 • Dodana je povezava med opomini in obračunom obresti. Če se briše opomin, za katerega je bil pripravljen tudi obračun obresti, se le-ta prav tako izbriše iz evidence obresti.
 • »Datum obračuna« pripadajočih obresti in »datum izračuna obresti do« za postavke opomina je pred nastavljeno isti datumu opomina.

Dnevne obdelave – izvršbe

 • Obnovljena je priprava izvršb iz opominov. Obdelava omogoča pripravo izvršb le za tiste postavke, ki so po opominjanju dobile status pred izvršbo (v stolpcu izvršba imajo vrednost 2 ali 3).

Obračun storitev

 • Dopolnitev preglednice Otroci s podatki Podrobno email, Podrobno mobitel, Podrobno telefon.
 • Pri spremembi skupin je dodana nova funkcionalnost, prenos otrok iz ene skupine v drugo s tem, da lahko izbiremo otroka znotraj posamezne skupine. 
 • Pri Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane je urejeno pravilno štetje subvencioniranih odjav ter dodan seštevek Subvencije skupaj.
 • Odprava neujemanja podatkov pri izpisu Analiza obračunane zgodovine v vrtcu v primerjavi z izpisom  Poračuni  občin in ministrstva.

Obračun plač 

 • Optimizirano izvajanje funkcij, ki uporabljajo mesečne seštevke.
 • Obračunski list
  • Omogočeno tiskanje skupnega neto zneska vseh bonitet.
 • Formule
  • Omogočena formula za število dni prisotnosti iz koraka 3 evidence prisotnosti. 
 • Analiza obračunskih vrstic
  • Polje skupaj strošek je vidno tudi, če ima zaposleni obračunane samo materialne stroške oz. bruto enak 0.

Registracija prisotnosti

 • Omogočeno določanje upoštevanje časa prehoda na ravni posameznega dogodka.

Obračun potnih nalogov

 • Pripravljen nov izpis obračuna potnega naloga.
 • Pripravljena nova podoba obstoječih rekapitulacij potnih nalogov.
 • Urejeno določanje statusa v primeru določenega datuma začetka potrjevanja in potrjevanje predlog.
 • Urejeno določanje statusa v primeru ločenega potrjevanje predloge od predujmov in naloga, ki nima zneska predujma.

Dobavitelji in kupci

 • Dopolnitve na sistemu »periodike«:
  • Na prednaročilu se prikazujejo vse proge kateri pripada stranka naročnik.
  • Pri pripravi odprem na podlagi prednaročil lahko uporabnik vpiše vsebino polja »dokument«, ki se potem prenese na odpremne naloge.
  • Dodana možnost nastavitve sortiranja (priprave vrstnega reda) odprem na podlagi 8 stopenjskega ključa.
  • Dodana možnost predogleda postavk odprem (preden se te dejansko izdelajo).
  • Pri tiskanju dokumentov vezanih na odpreme periodike dodana možnost omejitve tiskanja po knjižni skupini
 • Na obdelavah avtomatskih formiranj naročil dobaviteljem dodana možnost izločitve skladišč ki so izločene iz planiranja (nekurantno skladišče).
 • Odpremni nalogi
  • Dopolnitev delovanja programa prenosa odpremnega naloga v gotovinsko prodajo TDR
   • Možen tudi prenos nalogov, ki so že knjiženi v MSP. Če je odpremni nalog že bil knjižen v MSP, se po prenosu v gotovinski račun vpišejo veze izdaje MSP
   • Prenos odstotkov rabatov in popustov na način, da se odstotek rabata in odstotek popusta na vrstici gotovinskega računa izračuna iz bruto in neto vrednosti na odpremnem nalogu.
   • Obračun in oznake DDV ustrezno glede na odpremni nalog in nastavitve TDR. Če v TDR ni omogočena uporaba oznake DDV, se davek na gotovinskem računu obračuna ne glede, kako je to določeno na odpremnem nalogu. Glede na oznake DDV se ustrezno prenesejo cene pozicij z ali brez DDV.
   • Ob prenosu se odpre forma gotovinske prodaje, kjer so omogočene naslednje spremembe podatkov:
    • Vnos blagajnika: velja enako kot ob ročnem vnosu (aktivnost, geslo, predlaganje šifre blagajnika)
    • Vnos kupca: vnaša se standardno preko forme »Kupec F4« kot ob ročnem vnosu računa. Glede na kupca se račun izstavi za končnega potrošnika ali davčnega zavezanca.
    • »Zapri« - program ne nadaljuje z zapisom v prometne tabele TDR in nas vrne v preglednico odpremnih nalogov brez sprememb podatkov na odpremnem nalogu
    • »Potrdi (F12)« - program nadaljuje po standardnem postopku na načine plačil.
   • V primeru nastavitve maloprodaje brez zalog (izdaja veleprodaja, prejem maloprodaja, gotovinski račun maloprodaja), pa se celoten postopek izvede brez vmesnega spreminjanja zgoraj navedenih podatkov in se vse napolni s privzetimi vrednostmi.

Fakturiranje

 • Analiza prodaje dopolnjena z upoštevanjem in preračunavanjem nabavnih cen in fakturnih cen glede na denarno enoto cenikov. Preračun se vrši po tečaju na datum računa.
 • Dodan izvoz računov UPN v txt datoteko za zunanje tiskarje. Izvoz je omogočen z ustreznim ključem v nastavitvah okolja.
 • Na hitri pregled artikla (F7), se je dodala povezava do napovedi zaloge. Povezava se vidi, če imamo FAK povezan z MSP in NDK.
 • Pri izračunu RVC-ja na zbiru in v glavi računa/predračuna, se je izločilo upoštevanje vrstic avansa.
 • Na vrsticah avansa na računu/predračunu se je odstranil prikaz nabavne cene, nabavne vrednosti, RVC in %RVC-ja. 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še možnost izbire prenosa podatka o prioriteti delovnega naloga.
 • Izpisi – kooperacija, stanje kooperacije; odpravljeno nepravilno izračunavanje stanja kooperacije po posamezni operaciji.

Delovni nalogi

 • Dodane naslednje API metode:
  • ProcessingProjectWorkOrder – metoda za knjiženje delovnega naloga; trenutno podprti opciji knjiženja izdaje materiala in prejema izdelkov.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Ureditev zaokroževanja fakturnih vrednosti in odvisnih stroškov na način, da se morebitne razlike pri izravnavi knjiženja poknjižijo z dodatnimi vknjižbami pod t.i. »izravnave«.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ureditev prenosa zaloge blaga iz centrale na off-line poslovalnico v primeru, ko uporabljamo nastavitev »Veleprodaja – off-line«. Prenesejo se količine skladišč, ki so vpisane v šifrantu poslovalnice.
   • Vmesnik »touchscreen«
    • Sprememba pri predlaganju privzetega načina plačila ob zaključevanju računa. Sedaj se vedno predlaga najprej način plačila »gotovina«.

 

Knjiga prejetih računov

 • Zavihek Knjiženje - urejen ročen vnos knjižbe tako, da se vnos prične pri kontu in ne pri manjkajoči analitiki
 • Masovno pošiljanje v Plačilni promet - upošteva se spremenjen transakcijski račun na prejetem računu

 

Potrjevanje dokumentov

 • Pri potrditvi aktivnosti je urejeno, da lahko vrstice potrjuje tudi Poverjenik

 

 

 

Natisni