Vrstični vnos prejemov

Možen je tudi vrstični vnos pozicij prejema na preglednici vrstic. Nove vrstice se odpirajo s standardnimi tipkami za odpiranje novih vnosov npr. »dol«, »insert« ali z vnosom po poljih in »enter«, ko pridemo do konca vrstice. Vrstični vnos je možen na neknjiženih prejemih, možno je vnašati samo količine v plus, negativne količine (vračila) se vnaša na dosedanji način skozi odpiranja forme vnosa ali preko tipa dokumenta »V« - vračilo.

Za direkten vstop v šifrant artiklov (za vnos ali popravljanje artiklov) imamo tipko F4, katera zažene šifrant artiklov.

Spodaj na preglednici vrstic je prikazana kalkulacija artikla, na katerem smo pozicionirani. Prikazana je »stara kalkulacija« - kalkulacija, ki je veljala pred vnosom te vrstice in »nova kalkulacija« - kalkulacija, ki velja za vrstico. Informacija o kalkulaciji je enaka kot na vnosni formi vrstic prejema.

Desno od kalkulacije je prikaz tudi trenutne zaloge artikla. V primeru povezave z MSP prikaz zaloge enega ali dveh skladišč, v primeru samostojnega modula pa trenutna zaloga poslovalnice.

V primeru povezave z MSP, se že knjižene vrstice prejema obarvajo, tako da se lažje vidi, kaj je že preneseno v materialno skladiščno poslovanje, kaj pa še ne. Če ne uporabljamo MSP za vodenje zalog, se zaloge uporablja iz prometa TDR trgovine na drobno.

Natisni